Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

UPF ho SNI Prende Atributu Arte Marsiál PSHT iha Fronteira

Farda Grupu Arte Marsiál PSHT ne'ebe UPF ho SNI prende iha Fronteira. Farda Grupu Arte Marsiál PSHT ne'ebe UPF ho SNI prende iha Fronteira. Foto Suplay

Tempotimor (Dili)-Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL) lihusi Unidade Patrollamentu fronteira (UPF) hamutuk ho servisu Nasionál Intelejensia(SNI) prende atributu Grupu Arte Marsiál Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) iha área fronteira.

“Atu informa katak, foin daudaun, ita-nia membru Servisu Sekreta husi Komandu UPF ho SNI, halo vizilánsia hamutuk iha fronteira konsege hetan komunidade balu tenta hatama atributu Grupu Arte Marsiál ne’ebé parténsia Grupu Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), tuir dalan ilegál iha Suku Batugade, Postu Administrativu Balibo, Munisípiu Bobonaro”, dehan Komandante UPF, Superintendente Euclides Belo, liuhusi  telefone, kuarta (13/07).

Operasaun ne’e ekipa konjunta la konsege kaptura autór tanba sira konsege halai no soe hela sasán sira ne’e iha mota laran maibé sira sei esforsa an halo servisu estraordinária iha liña fronteira hodi buka tuir suspeitu sira ne’e.

“Sira halai soe hela saku boot 1, plastik boot rua 2, pasta 1, farda treinu PSHT pares 52, sabuk hena mutin 20, faru PSHT kór mutin 1, kór metan 4, pasta ki’ik hamutuk 14 no atributu hirak ne’e ita asegura ona iha Kuartel UPF, Fatuk Boot, Batugade”, esplika nia.

Nune'e UPF husu atu Komunidade nafatin servisu hamutuk ho sira, tanba fronteiras terrestre hanesan fatin ne’ebé mak luan no presiza apoiu husi komunidade, nune’e bele halo kapturasaun ba ema sira ne’ebé mak tama sai ilegál.

“Ita nafatin servisu hamutuk ho komunidade iha liña fronteira, faktu hatudu katak informasaun hotu ne’ebé iha mai husi komunidade ne’ebé iha ona konsiénsia nasionalizmu, hatene sentidu estadu mak pasa imformasaun ba servisu sekreta UPF no SNI,  aumezmu tempu ami apela nafatin ba komunidade sira atu servisu hamutuk ho membru sira hodi asegura no prevene ema labele hakur liu fronteira ho ilegalmente nune’e ita bele asegura didi’ak ita-nia fronteira”, hatete nia.

Ba atributu GAM PSHT nia ne'e rekolla tanba UPF iha koordenasaun di’ak ho SNI. (*)

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« February 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Tempo Timor Networks

Online Counter