Items filtered by date: Monday, 19 August 2019

Tempotimor (Díli) – Ekipa husi Sekretáriu Estadu Formasaun Profisionál no Empregu (SEFOPE), Segunda (19/08/19) aprezenta dezeñu ka modelu Sentru Formasaun (SF) ho kualifikasaun internasionál ba Primeiru Ministru Taur Matan Ruak iha Palásiu Governu.
Published in Politika
Monday, 19 August 2019 18:45

Papua Manas, Masa Okupa Aeroportu DEO

 
Tempotimor (Manokwari) – Demonstrasaun no asaun brutu iha Manokwari, kapitál Papua Osidentál daet ona to'o sidade Sorong. Asaun masa ne'ebé brutu, harahun fasilidade públiku, inklui mós fasilidade iha Aeroportu Domine Eduard Osok (DEO) iha Sorong.   
Published in Politika

Published in Video
Page 1 of 2

.