Notisia atualizadu konaba politika sira iha Timor-Leste.

Tempitimor (Dili)-Reprezentante povu iha uma fukun Parlamentu nasional haksesuk malu relasiona ho proposta alterasaun urzensia lei jestaun finanseira, deputadu balun apoiu altera i balun lakohi i propoint levantamento fundu extraordinária.

Comment

Tempotimor (Dili) - Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, sei prezide reuniaun Konsellu Defeza no Seguransa no Konsellu Estadu, relasiona ho pedidu Estadu Emerjénsia ba prevensaun Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Comment

Tempotimor (Dili) - Depudatu Bankada Partidu Demokrátiku (PD) Adriano do Nascimento deklara, situasaun atuál urjente, nune'e husu atu deputadu seluk iha Parlamentu Nasionál altera Lei Jestaun Finanseira.

Comment

Tempotimor (Dili) - Governu sei tau atensaun hodi fó apoiu no garante médiku no jornalista sira, tanba konsidera grupu sira ne'e hanesan hamriik iha oin luta kombate Coronavirus Disease (Covid-19)…

Comment

Tempotimor (Dili) - Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak fó instrusaun ba membru governu no instituisaun estadu sira atu hahu ona fo orientasaun ba funsionáriu sira ne'ebe la esensiál, hela iha…

Comment

Tempotimor (Dili) - Partidu Frente Revolucionário Timor-Leste Independente (FRETILIN) no Partidu Libertasaun Populár (PLP) fiar aan atu hetan solusaun hakotu impase politika no forma IX Governu hafoin asina nota entendementu.

Comment

Tempotimor (Dili) - Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak deklara, Segunda-feira sei hatama pedidu Estadu Emerjénsia ba Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, relasiona ho infesaun Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), ne'ebé…

Comment

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
https://www.tempotimor.com