Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Tempotimor (Dili)-Komunidade husi Postu Administrativu Lekidoe, Munisípiu Aileu, agradese ba Governu, tanba bele konstrui Uma Kbiit Laek mais (UKL+), hamutuk 75 ba família Kbiit Laek sira.

Tempotimor (Dili)-Ministru Administrasaun Estatál (MAE), Miguel Carvalho hatete, bazeia ba identifikasaun husi Sekretária Tékniku Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku (PNDS) benefisiáriu ba Uma Kbiit Laek (UKL) tinan 2022 iha rihun-haat (4.000).

Tempotimor (Dili)-Xefe Suku Seloi Malere, Postu Administrativu Aileu Villa, Munisípiu Aileu, Jacinto Ribeiro Dias informa, Komunidade sira iha Suku Seloi Malere hetan uma sia (9) ba implementasaun programa Uma Kbi'it La'ek (UKL) fase daruak iha Aldeia Tolu.

Tempotimor (Baukau)-Iha tinan-2022, Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku (PNDS) sei reabilita Sede Suku hamutuk 22 iha Munísipiu Baukau.

Tempotimor (Baukau)-Uma ba Kbi'it La'ek (UKL) faze dahuluk iha Aldeia Asanunu, Suku Soba, Postu Administrativu Laga, Munisípiu Baukau seidauk implementa, tanba difikulta husi dalan ne’ebé aat susar atu transporta matérial konstrusaun.

Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« September 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Tempo Timor Networks

Online Counter