Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Tempotimor (Baukau)‐Fundasaun Uma Paz (FUP) Baukau fó inspirasaun ba labarik sira iha komemorasaun loron mundiál labarik.

Tempotimor (Baukau)-Diretóra Provedória Direitu Umanu no Justisa (PDHJ-sigla portugés) delegasaun teritórial Baukau, Joanita Silveira da Costa husu orgaun eleitóral sosializa edukasaun sivika to'o baze, tanba komundade barak seidauk tuir oráriu votasaun.

Tempotimor (Baukau)-Ínisiu tinan-2022 iha fulan-janeiru to’o Marsu, Provedória Direitu Umanu no Justisa (PDHJ-sigla portugés) delegasaun teritórial Baukau simu keixa husi komunidade hamutuk 13.

Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« October 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Tempo Timor Networks

Online Counter