Tempotimor (Aileu)-Ministru Asuntu Parlamentár no Komunikasaun Sosiál (MAPKomS), Francisco Martins Jerónimo, husu ba komunidade iha suku Madabenu, Postu Administrativu Laulara, Munisípiu Aileu, atu fiar informasaun husi Governu kona-ba vasina kontra Covid-19.

Tempotimor(Aileu)-Ministru Asuntu Parlamentar no Komunikasaun Sosiál (MAPKomS), Francisco Martins Jerónimo, husu komunidade suku Liurai, Postu Administrativu Aileu-Vila, Munisípiu Aileu, atu ignora informasaun hoax (falsu), tanba dalabarak iha ema inresponsabilidede lansa iha mídia sosiál.

Tempotimor (Ainaro)-Ministru Asuntu Parlamentar no Komunikasaun Sosiál (MAPKOMS), Francisco Martins da Costa Pereira Jerónimo, husu ba komunidade sira iha suku Mulo, Postu Administrativu Hatu-Builiku, Munisípiu Ainaro, atu labele fiar informasaun hoax (falsu) ne'ebé lansa iha mídia sosiál kona-ba vasinasaun Covid-19, maibé fiar de'it informasaun husi Governu.

Tempotimor(Dili)-Ministru Asuntu Parlamentar no Komunikasaun Sosiál (MAPKomS), Francisco Martins Jerónimo, husu ba komunidade sira atu ignora informasaun ne’ebé lansa iha mídia sosiál hodi estraga ema nia konsiénsia ba simu Vasina Covid-19.

Tempotimor (Dili) - Ministériu Saúde liuhusi pájina ofisiál husu atu públiku hein no akompaña informasaun ofisiál relasiona ho Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
https://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« September 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Tempo Timor Networks

Online Counter