Print this page

Komisaun G Sei Vizita Munisípiu Haat Durante Loron 24

By January 12, 2022 513
Prezidente Komisaun G, Deputadu António Verdial. Prezidente Komisaun G, Deputadu António Verdial. Foto Suplay

Tempotimor (Dili)-Komisaun G ne’ebé trata asuntu Edukasaun, Juventude, Kultura no Sidadania iha Parlamentu Nasionál (PN) sei hala'o vizita ba Munisípiu ba Manatutu, Baukau, Vikeké no Lautein, durante loron 24 hodi haree no fiskaliza kondisaun eskola sira.

"Planu kalendáriu kona-ba fiskalizasaun ne’ebé sei realiza, hahú orsida lorokraik no kalendáriu fiskalizasaun ne'e sei kobre ba munisípiu, Manatutu, Baukau, Vikeké, no Lautein, no realizasun fiskalizasaun ne'e sei la'o to'o ba dia 4 de fevereiru”, dehan Prezidente Komisaun G, Deputadu António Verdial iha Parlamentu Nasionál, kuarta (12/01).

Pozisaun komisaun G deside halo deliberasaun ba kalendáriu fiskalizasun durante semana tolu, tanba tinan 2022 ne'e, partidu polítiku sira sei hala'o atividade barak liga ho eleisaun prezidénsia no eleisaun parlamentar nian iha tinan 2023.

Tanba ne'e, komisaun G hahú hala'o atividade fiskalizasaun ba Manatuto, loron 12 hafoin ba Baukau, Vikeké no ikus liu mak munisípiu Lautein.

"Ne’ebé atu hatete katak ohin asuntu importante ne’ebé mak ami halo, komisaun delibera planu fiskal tinan 2022 no delibera planu kalendarizasun ba fiskalizasaun iha fulan-janeiru to'o fevereiru”, dehan nia. (*)

Rate this item
(1 Vote)
Last modified on Wednesday, 12 January 2022 22:05
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

Related items