Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

KO ‘Abandona’ Jornalista iha Serimónia Loron 28 Novembru

Jornalista sira husi Mídia Nasionál no Internasionál sira hamrik hela iha loron manas hodi kobre semonia komemorasaun loron 28 novembru ba dala-46 iha Darsula, Suku Gariuai, Baukau. Jornalista sira husi Mídia Nasionál no Internasionál sira hamrik hela iha loron manas hodi kobre semonia komemorasaun loron 28 novembru ba dala-46 iha Darsula, Suku Gariuai, Baukau. Foto Tempo Timor

Tempotimor (Baukau)-Komisaun Organizadora (KO) abandona jornalista sira iha serimonia komemorasaun loron proklamasaun independensia 28 Novembru dala-46 (28/11/1975-28/11/2021), iha Aldeia Darsula, Suku Gariuai, Postu Administrativu Baukau Vila, Munisípiu Baukau, tanba la kria kondisaun ba jornalista sira atubele hetan espasu hodi grava diskursu sira iha komemorasaun refere.

Tuir observasaun jornalista www.tempotimor.com iha terrenu nota katak, Komisaun sira la kria fatin ba Jornalista maibé haruka hamrik de'it iha loron manas atu foti diskursu no imajen.

Tanba ne’e, Donanciano Magalhães lamenta hodi hatete, iha komemorasaun tinan hirak liuba Komisaun prepara fatin hodi fasilita jornalista sira bele asesu Iha komemorasaun, maibe iha tinan 2021 ne’e la hanoin ida ne’e.

"Iha ne'e la kria fatin ka kondisaun ba ita jornalista sira, maibé ha'u akompaña iha Munisípiu Likisá iha tinan kotuk, hodi foti informasaun ho kontente, maibé iha Baukau fó fatin de'it ba Jornalista husi Rádiu Televizaun Timor-Leste (RTTL) hodi foti imajen no voice, ne'e diskrimina boot", dehan Donanciano iha Darsula, Baukau, domingu (28/11).

Iha Tinan 2020 Komerasaun loron Nasionál iha Munisípiu Likisá kria fatin ba Jornalista sira hodi foti informasaun ho livre la hanesan tinan 2021 ne’e.

"Iha tinan kotuk, ami iha Likisá ema kria ona fatin ba Jornalista sira hodi kobertura tanba sira kria ona areadore ba ita mídia sira maibé iha ne'e lae”, afirma nia.

Komemorasaun Loron 28 Novembru ne’e hetan partisipasaun másimu husi entidade relevante sira hanutuk ho konunidade sira ne’ebé hela iha Munisípiu Baukau no sira seluk. (*)

Rate this item
(1 Vote)
Last modified on Monday, 29 November 2021 15:43
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« May 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Tempo Timor Networks

Online Counter