Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

GJML Sei Aproxima Komunidade Apoiu Isabel Ferreira ba PR

Grupu Juventude Munisípiu Likisá (GJML) hala'o hela konferénsia imprensa iha Restaurante Benifica-Dili, sábadu (02/10). Grupu Juventude Munisípiu Likisá (GJML) hala'o hela konferénsia imprensa iha Restaurante Benifica-Dili, sábadu (02/10). Foto Tempo Timor

Tempotimor (Dili)-Koordenadór Grupu Juventude Munisípiu Likisá (GJML), Elvis Alves dos Santos promete, sei esforsu no servisu maka’as hodi halo aproximasaun ho komunidade no juventude sira oinsá mak bele fó apoiu másimu ba Isabel da Costa Ferreira ne’ebé kandidata-án ba Prezidente Repúblika (PR).

“Iha ita-nia Konstituisaun, artigu 75 no alinea D, katak ema ne'ebé sai kandidatura ba PR tenke iha apoiante ka proponente sira kuaze 5 mil e tal. Entaun ida ne'e, ami iha inisitava no esforsu atu halo nafatin aproximasaun ho joven sira atu kompleta ida ne'e, hodi ba rejista para Doutora Isabel da Costa Ferreira bele kompete iha eleisaun PR”, dehan nia iha Restaurante Benifica-Dili, sábadu (02/10).

Tanba esperansa Likisaoan hakarak, ho sakrifisiu ne'ebé sira halo tenke lori duni Isabel Ferreira ba tur iha Palásiu Prezidensiál Bairopite, tinan 2022.

"Ami iha objetivu, halo ativividade ida ne'e atu Isabel Freitas tenke ser manán, ida ne'e mak ami-nia esforsu”, hatete nia.

Maibé, Grupu Juventude Munisípiu Likisá, hakarak dezafia nafatin juven sira iha teritóriu tomak, komesa husi Oekussi to'o Jako, Tasi-feto to'o Tasi-mane, atubele hatoman-an hodi debate, manifesta preokupasaun ba destinu no futuru rai no povu ida ne'e nian.

"Sé ita hotu tuur nonok hodi hateke de'it drama hothotu iha klase polítika ne'ebé daudaun ne'e buras no komesa sai prezidente ne'ebé la di'ak iha ita-nia rai, hodi hamosu eskluzaun sosiál iha ita-nia rai. Mak ita nafatin moris iha eskuridaun no paradoxo nia laran”, afirma nia. (*)

Rate this item
(1 Vote)
Last modified on Saturday, 02 October 2021 12:17
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« January 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Tempo Timor Networks

Online Counter