Gasta Ona Bilaun $14, Povu Kontinua Hakdasak Featured

Deputada Maria Angelica, iha Plebaria Parlamentu Nasional iha momentu ruma kotuk Deputada Maria Angelica, iha Plebaria Parlamentu Nasional iha momentu ruma kotuk Foto Especial

Tempotimor (Dili) – Estadu Timor-Leste ohin iha ona governu dawalu no gasta ona fundu minarai hamutuk bilaun sanolu resin haat (14). Maibé, infraestrutura bázika ba povu kontinua hakdasak.

"Durante ne'e ita haree katak, osan gasta ona liu biliaun $14. Maibé, povu sei halerik ba bee-moos , estrada, infraestrutura eskola tanba estudante balun sei tuur iha rai, povu sei halerik ba ai-moruk, Sentru Saúde ne'ebé dook husi povu nia hela fatin. Ida ne'e mak bele tau osan boot mais nia impaktu ne'e la direta ba povu ida," dehan deputada Bankada Opozisaun FRETILÍN,  Maria Angélica iha salaun bankada FRETILÍN, Parlamentu Nasionál, Tersa (06/08/2019). 

Nia afirma, governu dawalu liuhusi konsellu ministru (KM) deside ona Orsamentu Jeral Estadu 2020 ho montante biliaun 1.6, maibé depois haree nia ezekusaun. 

"OJE 2020 ho montante biliaun 1.6 ne'e konserteza Parlamentu Nasional (PN) sei aprova tanba sira uza maiória aritmétika maibé depoia mak ita tuun ba haree nia ezekusaun iha baze," dehan deputada Angélica

Deputada ne'e pesimista, maske ohin VIII Governu deside tan biliaun 1.6 ba OJE 2020, maibé realidade ikus povu mak julga. Tanba, rejultadu hatudu ona iha tinan sanulu nia laran, bainhira AMP ukun. 

“Orsamento 2019 total bilaun 1.4 Dollar Amerika,” informa Deputada Angelica.

Dadus ne'ebé Tempotimor.com hetan, relata katak Orsamentu Jerál Estadu (OJE) iha 2018 fahe ba faze tolu ne’ebé la hanesan: faze dahuluk, relasiona ba períodu tempu husi fulan Janeiru-Juñu 2018, iha ne’ebé Governu Konstitusionál VII ezekuta ona, iha rejime duodesimál, ho totál despeza ida ne’ebé rejista mak USD millaun 402,100; faze daruak nian, relasiona ho períodu husi Jullu-Agostu 2018, iha ne’ebé Governu Konstitusionál VIII kontinua asegura ezekusaun despeza públika iha rejime duodesimál, iha ona situasaun krítika tezouraria nian ho saldu iha loron 10 fulan Agostu maka dolar Amerikanu millaun 20 hodi haree ba despeza daudaun ne’e nian ne’ebé labele adia hamutuk besik dolar Amerikanu millaun 30 kada fulan; faze datoluk, relasiona ho períodu husi Setembru-Dezembru 2018, ho despeza ne’ebé prevee ona to’o tinan fiskál nia rohan, tau iha orsamentu osan hamutuk dolar Amerikanu millaun 715,500.

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

.