Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Mapa Konstrusaun Aeroportu Komoro Hamosu Problema Entre Komunidade

Autoridade lokal hamutuk ho komunidade halo hela konferensia imprensai iha Aldeia Beto Tasi, Suku Madohi, kinta (24/06). Autoridade lokal hamutuk ho komunidade halo hela konferensia imprensai iha Aldeia Beto Tasi, Suku Madohi, kinta (24/06). Foto Tempo Timor

Tempotimor (Dili)-Mapa Publikasaun ba Konstrusaun Aeroportu Internasionál Prezidente Nicolao Lobato Komoro dadaun ne’e hamosu problema entre komunidade no autoridade lokál iha suku Madohi, Postu Administrativu Dom Aleixo, Munisípiu Dili.

Komunidade sira ne’ebé afetadu husi Mapa konstrusaun ne’e, iha aldeia haat hanesan Beto-Tasi, Anin Fuik, Naroman no Loro Matan ne’ebé pertense ba Suku Madohi.

Portavoz afetadu konstrusaun Aeroportu Komoro, Octaviano da Costa hatete, publikasaun kona-ba lista rai ne'ebé afetadu ba konstrusaun Aeroportu Komoro iha loron 17 fulan-juñu, fó prazu fulan ida atu komunidade sira bele hato'o reklamasaun inklui aneksu ho dokumentu komprovativu sira bainhira rai refere iha problema ruma tuir mapa publikasaun.

“Bazeia ba publikasaun mapa iha uma ka’in hamutuk 130 mak afetadu, 57 mak tama iha lista disputa ka problema ho estadu, iha 52 laiha razaun fundamental no 5 de’it mak iha, rai ne'e pertense ba Aldeia Beto Tasi no Anin Fuik, husi rai ne'ebé disputa ho nia medida totál maizoumenus 11.0742 m² no 11 ektare resin”, esplika Otaviano, iha Aldeia Beto Tasi, Suku Madohi, kinta (24/06).

Komunidade husi Aldeia 4 lamenta tebes tanba mapa publikasaun refere kria problema entre komunidade rasik inklui autoridade lokál sira tanba iha iregularidade barak iha prosesu atendementu administrativu.

Haree nia prosesu laiha kordenasaun no la konsulta antes entre komisaun konjunta interministeriál ba projetu refere ho komunidade molok públika, piór liu rai privadu barak mak tama ba disputa ho estadu.

Maibé tuir Lei Nú 13/2017, rejime espesiál bem imovel, iha artigu 33 ko’alia katak prazu mapa publikasaun no atendementu ba deklarasaun sira durante loron 90 bainhira la konsege kumpri tanba iha razaun nesesária, bele aumenta tan loron 30 hodi kontinua prosesu refere liuhusi justifikasaun ruma.

Maibé iha realidade kontradis tanba sira fó durasaun ba komunidade afetadu sira ho prazu fulan ida (17 - juñu to'o 17 jullu 2021) siknifika falta semana 2 atu halo reklamasaun.

Iha fatin hanesan Xefe Suku Madohi, Bernardo da Costa Freitas hatete, kona-ba konstrusaun aeroportu ne'e planu anterior no lori ona tempu barak, hahú husi Primeiru Ministru, Xanana Gusmão, maibé altera nafatin mak foin realiza iha tinan 2018.

“Antes ne'e fó ona informasaun ba komunidade sira klaru, liuhusi ha’u rasik uza estrutura konsellu suku fó ona kompeténsia konsellu suku ida-idak promulga situsaun enjerál, depois de realizasaun mapa iha momentu ne'e, ami autoridade hotu nian akompañamentu mai sukat rai, ne'ebé laiha ida hateten governu la fó hanoin ba ita-boot sira, no governu halo buat ida ita-boot sira la hatene”, deklara nia.

Kona-ba Mapa ne'e la’ós Ajénsia Nasionál Aviasaun Timor-Leste, empreza públika (ANATL,ep) ho xefe suku mesak mak tuir hodi halo maibé ekipa konjunta minesteriál. (*)

 

Rate this item
(1 Vote)
Last modified on Thursday, 24 June 2021 19:19
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« May 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Tempo Timor Networks

Online Counter