Konferensia AMP : Namori Hakarak Partidu iha AMP Asegura Malu Featured

Prezidente AMP, Xanana Gusmao iha klaran haleu husi Atual Primieru Ministru, Taur Matan Ruak (Karuk) no Konselleru KHUNTO, Naimori (liman loos) wainhira hasoru malu dala uluk iha Singapora iha tinan 2017 Prezidente AMP, Xanana Gusmao iha klaran haleu husi Atual Primieru Ministru, Taur Matan Ruak (Karuk) no Konselleru KHUNTO, Naimori (liman loos) wainhira hasoru malu dala uluk iha Singapora iha tinan 2017 Foto Suplai

Tempotimor (Dili) Konseleiru Masimu partidu Kmanek Haburas Unidade Nasional Timor Oan (KHUNTO), Naimori Bucar hakarak atu partidu politiku sira ne’ebé forma bloku Aliansa Mudansa ba Progresu atu asegura malu.

Governu Konstitusional daualu ne’ebé lidera husi Primeiru Ministru Taur Matan Ruak hala’o ona serbisu besik tinan ida, ho nune’e Konseleiru Masimu KHUNTO ne’e husu atu partidu hotu-hotu iha AMP hodi koopera malu di’ak liu tan.

"Ha'u hakarak ita asegura malu, koopera ho di’ak atu nune'e ita-nia segredu uma-laran ita mak koñese, labele ema seluk mai interven iha ita-nia uma-laran,” dehan Naimori hafoin partisipa iha Konferensia AMP iha otel Golgota, Dili, Domingu (16/06/2019)

Naimori dehan, partidu hotu-hotu iha AMP tenke asegura VIII Governu Konstitusional ne’ebé lidera husi Primeiru Ministru Taur Matan Ruak.

“Ita hotu-hotu tenke asegura ita-nia VIII governu, liu-liu ita-nia domin ba maun Taur Matan Ruak, tanba nia mak povu ida ne'e, governu ida ne'e nia liman ain," deklara Naimori.

Konseleiru Masimu KHUNTO ne’e dehan, nia hakarak atu partidu hotu-hotu iha AMP sai na’in ba VIII Governu Konstitusional.

"Ha'u lakohi ita sa'e kareta hamutuk, tuun ida-idak selu, ha'u hakarak na’in tolu (partidu tolu) sai na’in ba uma ida ne'ebé mak hanaran VIII governu, ida ne'e de’it ha'u-nia presiza.”

“Ida ne'e mak ha'u sempre ko'alia ho Sekretáriu Estadu sira no Vise Ministru sira, Ministru no Ministra sira. Dala-ruma ha’u so’e piadas dehan “maun Taur ha'u la fiar, maun Xanana ha'u la fiar”, mais dala-ruma imi inventa, imi dehan imi-nia fuan ne'e kiik no fraku tebtebes, foin koko de’it imi monu, foin koko de’it imi sai hanesan tiha aikakeu, ida ne'e labele," dehan nia.

Tuir Naimori, nia soe piadas ne’e tanba nia nu’udar liman-ain husi Xanana no Taur hodi koko membru VIII Governu Konstitusional.

Tan ne’e, nia husu atu hotu-hotu tenke kaer prinsipiu “Hisik Kosar ba Moris Di’ak”, no importante mós atu tenke asegura malu.

“Ida ne’e mak importante liu iha VIII Governu,” dehan nia.

Rate this item
(3 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

.