Dadur Bekora Hetan Edukasaun Non Formal no Espiritual Featured

Espouza Prezidente da Republika vizita ba Prizaun Bekora, Tersa (28/05) Espouza Prezidente da Republika vizita ba Prizaun Bekora, Tersa (28/05) Foto Media Prezidente da Republika

Tempotimor (Dili) - Prizoneiru sira ne'ebé hetan dadaur iha Prizaun Bekora kontinua hetan asistensia edukasaun non formal no espiritual husi sosiedade no governu.

Diretór Munisipal Estabelesimentu Prizoneiru Bekora, João Domingos hateten, atividade dezenvolvimentu ne'e barak, oinsa mak atu transforma (dadur) sira-nia mentalidade no komportamentu iha sosiedade.

Formasaun ne'ebé halo iha laran hanesan kursu ingles nivel ida no rua, portugés no mós kursu analfabetu. Kursu vokasional mak kostura, karpinteiru no pedreiru la'o hela, inklui kursu relijiozu kontinua kontátu madre sira no mós husi maluk sira musulmanu", dehan nia, iha Prizaun Bekora, Tersa (28/5).

Tuir nia, sira ne'ebé tuir kursu ne'e kuaze aproveira ho diak, tanba balun sai fali ona informan bainhira livre husi ne'e.

João esplika, sira ne'ebé prizaun preventiva seidauk bele tuir kursu. Prizaun kondenadu sira maka bele tuir formasun.

Formasuan ba ingles iha ema na'in 25, kursu portugés iha ema na'in 54, kursu ba analfabeita iha na'in 60 ne'ebé kompostu husi nivel báziku na'in 30 no nivel um nain 30, nunee área karpinteiru no pedreiru agora sei lao daudaun.

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
https://www.tempotimor.com