Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Parabéns Voluntáriu JICA ba Tinan 10 Hamutuk ho Komunidade Featured

Hasai retratu hamutuk entre voluntariu husi JICA ho Timor oan sira iha selebrasaun aniversariu ba dala 10 iha Timor Plaza iha Sabadu semana kotuk Hasai retratu hamutuk entre voluntariu husi JICA ho Timor oan sira iha selebrasaun aniversariu ba dala 10 iha Timor Plaza iha Sabadu semana kotuk Foto JICA

Tempotimor (Dili) - Tinan 10 ona voluntariu husi organizasaun internasional Japaun nian, JICA, mai iha Timor Leste hodi apoiu estadu nasaun ne'e ba dezenvolvimentu rekursu umanu iha area oioin.

Voluntariu JICA ne'ebé hamahan an iha Kooperasaun Voluntariu Japones ba Rai Li'ur  (JOCV) selebra tinan 10 prezensa voluntáriu JICA iha Timor Leste no selebra mós númeru voluntáriu ne'ebé atinze ona na'in 100 hahú husi tinan 2010. Programa JOCV hahú estabelese iha tinan 1965.

Akordu hodi haruka voluntáriu JICA mai TL asina entre Japaun ho TL iha tinan 2005. Hafoin, iha tinan 2010 JICA haruka grupu Voluntariu dahuluk mai TL.

" To’o ohin loron, programa JOCV ne’e haruka ona voluntariu hamutuk 100 mai iha Timor Leste. Agora dadauk iha voluntariu 31 ne'ebé  mak serbisu iha instituisaun governu, ospital, eskola, no NGO sira iha Dili, Ermera, Aileu, Maubisse, Baukau, Venilale no Maliana," informa JICA liu husi komunikadu imprensa ne'ebé Tempo Timor asesu, Segunda  (26/05).

Durante hala'o misaun iha TL, JOCV kontribui ona ba dezenvolvimentu rekursu umanu iha area Saude ka Sebisu Sosial, Turizmu, Agrikultura, Edukasaun, Juventude no Desportu.

Iha area saude ka serbisu sosial haree liu ba nutrisaun, farmasêutika, Terapia Fíziku, Saúde Públiku, Enfermeira Saúde Públiku no Teknolijia Informasaun no Komunikasaun (ICT), Promosaun Saúde, no Enfermajen.

Iha area Turizmu mak hanesan Merkadoria, Artezenatu, Fotografia, Kostura, Seramika, Museolojia, Produsaun Programa Televizaun no Turizmu.

Ba area Agrikultura, Edukasaun, Juventude no Desportu mak hanesan Edukasaun Fizika, Futebol, Volibola no Aikido.

"JOCV nia moto mak 'Hamutuk ho Komunidade Lokal", ne’e hatudu katak (voluntáriu) sira hakarak tebes atu serbisu hamutuk ho komunidade lokal sira no kontribui ba dezenvolvimentu sosio-ekonomiku Timor Leste nian".

"Tanba (voluntáriu) sira hatene duni ba area sira ne'e no iha komitementu atu hatene Tetun. Sira-nia ser2visu hetan ona apresiasaun husi institusaun balun no povu Timor Leste, no pedidu ba destakamentu  ba voluntariu JOCV kontinua aumenta," deklara JICA.

Ho ezistensia ba tinan 10 ne'e, iha 25 Maiu foin lalais ne'e, JOCV selebra ninia aniversariu iha Timor Plaza.

Iha okaziaun ida ne’e, voluntáriu sira hatudu kultura Japaun nian, hanesan; Dansa Kultura Japones nian, Aikido, drama ho muzika no fashion show. Aleinde ne'e introdus mós atividade lorloron ne'ebé voluntariu hala'o ho komunidade sira.

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« January 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Tempo Timor Networks

Online Counter