Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Seidauk Simu $200, Reklamante Suku Komoro “Hobur” PN

Benefisiariu sira tuur iha forma wainhira simu subsidiu US$100 iha fulan ruma kotuk Benefisiariu sira tuur iha forma wainhira simu subsidiu US$100 iha fulan ruma kotuk Foto File

Tempotimor (Dili)- Reklamante husi Suku Komoro, postu administrativu Don Aleixo munisipiu Dili ne’ebé to'o ohin loron seidauk hetan subsidiu covid-19 ho montante $200, tun direta ba Parlamentu Nasionál” hodi ezije ba komissaun F ne'ebe trata asuntu Saúde, Seguransa Sosiál no igualdade Jéneru atu rezolve kestaun ne’e.

Portavóz Simão Ximenes hateten, reklamante sira tun direta hodi hasoru-malu ho deputadu no deputada sira iha Parlamentu Nasionál tanba besik atu tama tinan foun ona, maibé governu haluha tiha.

Nia dehan, durante hasoru malu, iha duni resposta ne'ebé pozitivu, tanba deputadu sira kontaktu direitamente ba Diretór Jerál Solidadridade Sosiál, ne’ebé fó resposta katak, iha semana ida ne'e nia laran sei hala'o Prosesu pagamentu ba subsidiu ne’e iha suku Komoro.

Ho rezultadu ne'e nia deklara prontu hein subsidiu ida ne'e, maibé kuandu iha semana ida ne'e mak governu la halo pagamentu $200 ne'e, mak sira sei mai nafatin hodi ezize ba PN.

"Ami mai hasoru deputadu sira iha PN atu ko’alia kona-ba subsidiu 200, tan ne'e ami nia direitu tomak, ami lakohi moris iha nasaun laran, governu rasik halo diskriminasaun ba ninia povu, balun nia fó no balun la fó tanba ida ne'e ami direitamente mai hato'o atu buka solusaun," Simão Ximenes hateten lia hirak ne’e hafoin hasoru-malu ho deputadu sira iha Komisaun F, Segunda (14/12).

Nia mós promete katak, sei nafatin fo alarma ba maluk reklamante sira seluk iha territoriu laran tomak atu hotu-hotu tuun mai Dili hodi hakilar no eziji ba governu bainhira governu la selu subsidiu.

Alende ne’e, nia mós kestiona serbisu governu nian, tanba benefisiariu balun hetan ona subsidiu hosi governu no balun labele hetan subsidiu ida ne'e.

"Se laiha resposta ida ne'ebe pozitivu ami sei halo avizu ida ba iha reklamante iha teritoriu laran tomak hotu-hotu atu mai eziji ita nia direitu $200, ne'e ba povu reklamante tomak iha teritoriu nasional bele mai ejiji iha parlamentu tanba uma fukun ida ne'e hanesan reprezentante povu atu hato'o ita nia preokupasaun ba membru governu sira," nia dehan.

Iha fatin hanesan reklamante hosi aldeia Moris Foun Suku Komoro, Marta Amaral de Jesus, hatete sira nia pozisaun mai tanba hakarak bolu Nafatin atensaun ba governu atu rezolve lalais lista reklamante sira ne'ebé to'o ohin loron seidauk simu direitu subsidiu.

Hatan ba ne'e Sekretaria Komisaun F Deputada, Helena Martins Belo, hateten ohin komisaun F simu reklamante sira hosi suku Komoro sira mai hato'o sira nia preokupasaun kona ba subsidiu $200 Covid-19 nian ne'e tanba to'o ohin koron sira seidauk simu.

"Ohin ami simu reklamante barak loos hosi suku Komoro mai hato'o sira nia preokupasaun hatete katak sira ne'e tama iha lista reklamantes ba iha subsidiu $ 100 ba kada uma kain, loron 15 ne'ebe governu promete ba sira liu ona, no tama ona ba fulan 6, sira laos direita mai iha maibe ho preokupasaun refere sira konfirma ona ho autoridade lokal hanesan xefe aldeia, xefe suku maibe iha ne'eba mak la fo resposta klaru ba sira tanba ne'e mak sira hakat mai to'o parlamentu," Deputada ne’e esplika.

Entretantu, dadus reklamasaun husi Suku Komoro, munisipiu Dili hamutuk Uma ka’in 1.400.(*)

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

Popular

Error: No articles to display

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« March 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Tempo Timor Networks

Online Counter