Diskursu PM Taur iha Aprezentasaun Proposta Lei OJE 2021 Parte 15 : Observasaun Final Sira

Tempo Timor (Dili) - Orsamentu Estadu ida-ne’e ambisiozu ba tempu estraordináriu sira, iha ne’ebé Governu tenke iha kapasidade hatán nian duké nunka. Lisaun ida-ne’ebé COVID-19 hanorin mai ita maka, atu hakat krize boot ida, presiza serbisu no mós rezolusaun instituisaun públika hotu-hotu, ramu Governu nian, komunidade no ita ida-idak.

Ita labele hili ita-nia adversidade institusionál, sosiál no ekonómika sira. Maibé ita bele hili oinsá bele hamriik metin no efisiente nune’e ita dispostu atu serbisu hodi hasoru dezafiu sira-ne’e. Ita muda velosidade no mós ita adapta an ho maneira sein presedente atu satan pandemia ne’e no ninia estensaun ba xoke hirak ne’e.

Governu no Parlamentu Nasionál halo ona sira-nia parte. Ita hatene ona risku sira-ne’e, ita muda ona ita-nia komportamentu no ita foti ona desizaun sira-ne’ebé kontribui ona ba ita-nia Nasaun nia seguransa no reziliénsia, ne’ebé iha tempu hanesan ita sai nu'udar ezemplu iha rejiaun no mundu. Ita iha dívida boot ida ba ita-nia traballadór, sidadaun no lider sira iha liña oin iha ita-nia Nasaun.

Governu sei kontinua atu serbí ninia Povu, implementa tiha ona polítika sira ba estabilizasaun no mós konkorda atu implementa Pakote Rekuperasaun Ekonómika ida hodi hahú hikas ekonomia.

Ita-nia ajenda ba tinan 2021 sei rekupera di’ak liután no foka ba liu kriasaun empregu ba ema hotu-hotu, ho investimentu sira ne’ebé diresionadu no sustentável atu hametin rendimentu médiu família sira-nian, hodi hasa’e reziliénsia no jere kreximentu ekuitativu.

Orsamentu Estadu nian ba tinan 2021 iha kompromisu ho kreximentu ekonómiku, hodi rezolve lakuna sira iha ita-nia protesaun sosiál, hodi investe iha saúde no mós edukasaun, iha maundobra ne’ebé forte liu no iha kriasaun empregu sira. Harii País ida-ne’ebé forte, reziliente no sustentável liu, la’ós serbisu kmaan ida.

Ida-ne’e sei fó serbisu boot ida. Sei ezije kompromisu polítiku atu orienta ita-nia Nasaun ba oin no hetan terenu komún ida atu identifika polítika sira barak-barak ne’ebé bele fó progresu nesesáriu. Ohin loron maka ita-nia momentu atu harii Timor-Leste ida-ne’ebé di’ak liu ba ita hotu.

Ba Timor-Leste ida-ne’ebé Riku, Forte no Seguru! Ba País ida-ne’ebé modernu, moris-di’ak no dezenvolvidu liután! Na’i Maromak haraik bénsaun mai ita hotu!(*) REMATA

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
https://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« February 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Tempo Timor Networks