Print this page

MAPKOMS sei Fasilita Komunidade Asesu Informasaun ho Fásil to’o Suku

By November 27, 2020 369
Komunidade Tapo Bobonaro simu MAPKomS ho ekipa nia vizita Komunidade Tapo Bobonaro simu MAPKomS ho ekipa nia vizita Foto Midia MAPKomS

Tempotimor (Bobonaru)- VIII Governu Konstitusionál liuhosi Ministériu ba Asuntus Parlamentares no Komunikasaun Sosiál (MAPKOMS) iha programa importante ida atu diversifika área komunikasaun sosiál liuhosi sistema dijitál ne’ebé ohin loron mundu tomak adapta.

Ministru ba Asuntus Parlamentares no Komunikasaun Sosiál, Francisco Martins da Costa Pereira Jerónimo, hato’o afirmasaun ne’e uainhira hala’o diálogu komunitáriu ho populasaun suku Tapo, munisípiu Bobonaru, kinta-feira, loron 26 fulan-novembru tinan 2020.

Prezensa ministru Asuntus Parlametaes no komunikasaun Sosiál Francisco Martins da Costa Pereira komitiva simu diretamente husi Xefe Suku Tapo Tas no ekipa hodi tara tais no lok bua malus, akompaña mós ho dansa kultura Munisipiu Bobonaru nian, nudár jestu konsiderasaun ba prezensa MAPKOMS ho komitiva iha Suku Tapo-Tas Munisipiu Bobonaru .

Komunikadu ne’ebé www.tempotimor.com asesu hateten, iha intervensaun, MAPKOMS esplika katak, mundu ohin loron tama ona iha era dijitál tanba ne’e Governu Timor-Leste hakarak diversifika sistema analog ba sistema dijitál nune’e bele fasilita komunidade atu asesu ba informasaun ho fasil la’ós de’it iha nivel munisípiu maibé to’o iha nivel suku.

Ezekutivu ne’e reforsa atu alkansa objetivu ne’e presiza kria infrastrutura liuhusi instalasaun torre ne’ebé kompleta ho sistema tranzmisór modernu, maibé antes implementa programa ne’e presiza halo diálogu ho komunidade hodi hetan konkordánsia nune’e la hamosu disputa iha futuru.

Durante diálogu, autoridade lokál no populasaun suku Tapo sente entuzias no apresia ho programa montajen sistema dijitál husi Governu tanba konsidera programa ne’e sei lori benefísiu ba sira inklui komunidade iha Munisípiu Bobonaru.

Iha biban ne’e, xefe suku Tapo husu atu implementa mós programa Naroman ba Suku iha sira nia suku tanba konsidera programa ne’e di’ak tebes no hatudu impaktu pozitivu. Aleinde komunikasaun sosiál, autoridade no komunidade sira mós koloka kestaun lubun ida liga ho edukasaun, kultura no área relevante seluk tan.

Hatán ba preokupasaun ne’ebé komunidade aprezenta, MAPKOMS hateten sei hato’o ba ministériu kompetente atu buka solusaun. Ba tinan 2021, Governu liuhosi MAPKOMS planeia sei harii Torre iha fatin neen iha munisípiu Lautem, Viqueque, Baucau, Ainaro, Covalima no Bobonaru. Antes hala’o diálogu komunitáriu iha suku Tapo, MAPKOMS hala’o uluk diálogu hanesan iha suku Osú De Cima iha munisípiu Viqueque no suku Dato-Tolu iha munisípiu Covalima.

Partisipa iha Diálogu ne’e husi Autoridade ne’ebé mak kompostu husi, Xefe Suku, Komandante PNTL, lia Nain, Veteranu, no komunidade sira husi suku Tapo Tas- Munisipiu Bobonaru. (*)

 

PUBLISIDADE

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Friday, 27 November 2020 23:49
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

Related items