PD Husu Governu Fahe “Bote” Labele Halo Diskriminasaun

Bote ho sesta bazika antes distribui ba komunidade sira Bote ho sesta bazika antes distribui ba komunidade sira Foto file

Tempotimor (Dili)- Deputadu bankada Partidu Demokratiku (PD) António da Conceição husu governu liuliu Sekretáriu Estadu Ambiente (SEA) atu asegura labele hamosu injustisa iha prosesu distribuisaun bote ba populasaun.

Deputadu ne’e husu tanba tuir nia haree, iha distribuisaun bote husi SEA ba populasaun Metinaru, fó posibilidade boot atu populasaun hotu mós tenke hetan bote ida ne'e, no labele halo diskriminasaun ba populasaun iha fatin seluk.

"Ministru bele asegura ka lae, iha fulan Novembru no Dezembru ne’e possível, atu ministru lori trek bobo’ot hodi sa'e to'o suku no aldeia sira iha foho ne'eba atu fahe bote ne’ebé hanesan fahe tiha ona iha Metinaru. Se la konsege, entaun sira ne'ebe simu ho sira ne'ebé seidauk simu ne'e justisa iha ka lae," António hateten liu husi audiénsia públika OJE 2021 iha sala plenária PN, Segunda (9/11).

Iha fatin hanesan Deputada CNRT Virgína Ana Belo husu governu tenke garante duni produsaun bote ne'ebé governu planeia.

Nia fo ezemplu katak, komunidade iha uma kain ida, kuandu sira ema na’in sanulu ba leten, bote ne'e mós tenke to'o sanulu ba leten, nune'e labele iha diskriminasaun.

Rate this item
(1 Vote)
Last modified on Monday, 09 November 2020 22:38
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
https://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« October 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Tempo Timor Networks

Online Counter