Joaquim Mate tanba Hadau-malu Rai-henek

Porta Voz PNTL, Arnaldo Araujo koalai ba jornalista sira iha nia kna'ar fatin Porta Voz PNTL, Arnaldo Araujo koalai ba jornalista sira iha nia kna'ar fatin Foto Arkivu

Tempotimor (Díli)- Sidadaun ida ho naran Joaquim mate iha área mota laran, suku Dato, Postu administrativu Likisa, munisipiu Likisa iha kinta 22 Fulan outubru tinan 2020, hafoin hetan oho husi suspeitu AC tanba kazu hadau-malu fatin kee rai-henek iha mota laran.

Portavoz Komandu Jerál Polísia Nasionál Timor-leste (PNTL) Suprientendente Xefe Arnaldo Araújo hateten lia hirak ne’e iha Komandu Jerál PNTL Kaikoli, Dili, Segunda (26/10).

"Akontesimentu iha Munisípiu Likisa, komunidade ida mate ne'e ho naran Joaquim no suspeitu ho inisial AC, kauza husi hadau-malu fatin kee rai-henek iha mota laran. Oras ne'e dadaun vitima entrega ona ba familia hodi hala’o prosesu funerál", Arnaldo esplika.

Nia dehan, matebian ho suspeitu ne’e servisu hotu iha mota laran, sira nia atividade mak suru rai henek, ikus mai mosu problema, tanba de'it laiha intendimentu ba malu, mosu dezentendimentu hodi oho malu.

Nune'e, mate isin ne'e, dadaun entrega ona ba familia hala'o prosesu funeral.

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
https://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« November 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Tempo Timor Networks