Kalohan Konsidera Rekuperasaun Ekonomika sei Benefisia De’it Empreja Estranjeiru

Deputadu Antonio da Conceicao husi bankada PD iha hela plenaria PN Deputadu Antonio da Conceicao husi bankada PD iha hela plenaria PN Foto Suplai

Tempotimor (Dili)-Deputadu husi bankada Partidu Demokratiku (PD) António da Conceição “Kalohan: konsidera planu rekuperasaun ekonomia ne'ebe governu propoin atu implementa durante tinan 2020 to’o 2023 sei benifisia de'it ba empreza sira husi rai li’ur. 

Tanba tuir nia, daudauk ema ne'ebé halo negosiu iha Timor-Leste maioria ema estranjeiru.

“Agora se hakarak atu halo rekuperasaun ekonómia ne'e, atu injenta fila-fali kapital ne'e ba fali emprezariu sira ne'ebé maioria ne'e husi rai li’ur, ne'ebé halo negósiu hela iha Timor, loza barak-barak mos Xina," dehan deputadu António iha Parlamentu Nasional (PN), Kuarta (21/10).

Tuir nia, akompaña ne’ebé hala’o negosiu iha Timor-Leste barak mak naran Timor mais nia sidadaun rai li’ur, entaun osan TL mós sei dolar nafatin ba sira-nia rai.

Tan ne’e, nia husu ba governu atu hanoin no buka politika no mekanismu ne’ebé di’ak hodi evita no asegura osan labele sirkula barak liu ba rai li’ur.

Maibe, antes ne’e Sekretariu Estadu Kooperativa, Elizario Ferreira, fo sai ona mekanizmu sosa sexta bazika katak Governu sei sosa direitamente husi komunidade sira liu husi kooperativa sira ne’ebe iha baze. (*)

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Wednesday, 21 October 2020 11:48
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
https://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« May 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Tempo Timor Networks

Online Counter