PM Taur husu Deputadu Sira Hiit Kartaun Matak ba Proposta OJE 2020

Plenaria parlamentu debate OJE 2020 Plenaria parlamentu debate OJE 2020 Foto Midia PM

Tempotimor (Dili)-Primeiru Ministru Taur Matan Ruak ne'ebé lidera governu konstitusional daualu husu ba deputadu sira iha Parlamentu Nasional atu aprova proposta Orsamentu Jeral Estadu (OJE) 2020 tanba durante ne’e estadu TL moris de’it ho Dotasaun Orsamentu Temporariu.

PM Taur hato’o kestaun ne’e bainhira aprezenta proposta OJE 2020 ba PN.

"Permite ha’u, bainhira hahú liafuan badak hirak-ne’e, hodi kumprimenta Senhor Prezidente Parlamentu Nasionál no Distintu Deputadu Nasaun nian hotu-hotu, iha momentu ida-ne’ebé, ba datoluk no lori Governu Konstitusionál VIII nia naran, ha’u iha onra atu, ho haraik an no sentidu futuru nian, aprezenta no husu, dala ida tan, aprovasaun ba Proposta Lei Orsamentu Jerál Estadu nian ba tinan fiskál 2020", haktuir komunikadu imprensa ne'ebé Tempotimor asesu iha loron Kinta (01/10).

PM Taur fo razaun ne'ebé husu Parlamentu Nasionál atu aprova proposta Orsamentu Jerál Estadu ba tinan 2020 nian, tanba durante fulan nia laran Estadu Timor-leste moris de'it ho Dotasaun Orsamentu Temporáriu (DOT).

"Ami halo aprezentasaun ida-ne’e iha sirkunstánsia sira ne’ebé exesionál tebes, bainhira pasa fulan sanulu ho ezekusaun orsamentál iha rejime duodésimu, durante períodu ne’ebé ita hasoru teste ida, nu’udar Povu no hanesan Nasaun Soberana, ne’ebé unida no independente", tuir komunikadu ne'e

Eis-Prezidente Republika ne'e mos hateten, dala ida tan Timoroan sira hatudu ba Mundu sira-nia kapasidade atu reziste hasoru krize no adversidade, hodi reaje ba dezafiu no obstákulu sira, ba difikuldade no mudansa sira, ho aten brani, firmeza, konjugasaun entendimentu no mobilizasaun husi vontade no esforsu sira.

"Ida-ne’e duni mak akontese bainhira, hafoin rejeisaun ba Proposta Lei Orsamentu Jerál Estadu nian daruak, mosu tuir kedas períodu inserteza no impase polítiku iha nivel nasionál", dehan iha komunikadu

Entertantu, Orsamentu Jerál Estadu OJE tinan 2020, ne'ebé dadaun governu aprezenta ba Parlamentu Nasionál ho montante $1.4 bilaun.

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
https://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« January 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Tempo Timor Networks