Asanami husu Harii Terminal Espesial ba Ro Nakroma

Ro Nakroma iha hela portu Ro Nakroma iha hela portu Foto Suplai

Tempotimor (Dili)- Deputadu bankada Partidu Demokratiku (PD) Mariano Assanami Sabino husu ba governu atu tenke kria jestaun ne’ebé adekuadu hodi bele harii terminal espesial ba ro Nakroma.

Tanba, Assanami dehan, to'o ohin loron ro Nakroma seidauk iha terminal ka portu espesial atu halibur pasajeiru sira molok halo viajen.

"Nasaun agora ita ukun an ona, laos ba dudu-malu, sena-malu iha estrada oin, hodi buka primeiru no segundu,” dehan nia iha PN, Kinta (30/07).

Tan ne’e, nia hatete, presiza jestaun no  hadia terminal espesifiku ida hodi garantia regra no tenke kria bilete tuir númeru atu pasajeiru sira bele hein hodi sa’e ro.

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
https://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« December 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Tempo Timor Networks