Print this page

Xomotxo husu Kria Estatutu Espesial ba PNTL

Prezidente Komisaun B trata asuntu Defeza no Seguransa José Augostino Sequeira 'Xomotxo Matar Mimiraka' ko'alia ba jornalista sira iha resintu Parlamentu Nasional (29/7) Prezidente Komisaun B trata asuntu Defeza no Seguransa José Augostino Sequeira 'Xomotxo Matar Mimiraka' ko'alia ba jornalista sira iha resintu Parlamentu Nasional (29/7) Foto Tempo Timor

Tempotimor (Dili)-Hahú husi tinan 2001 to’o ohin loron, membru Polisia Nasionál Timor-Leste (PNTL) kumpre estatutu Komisaun Funsaun Públika (KFP) nune’e Komando PNTL “ladun” iha poder hodi foti desizaun bainhira nia membru balun komete kazu ruma.

Prezidente Komisaun B trata asuntu Defeza no Seguransa José Augostino Sequeira Xomotxo hatete, durante ne'e PNTL laiha estatutu rasik atu regulariza.

Tuir Xomotxo, bainhira PNTL laiha estatutu propiu rasik, signifika sei fó biban ba membru PNTL sira ne’ebé karik komete kazu ruma, halo deklarasaun rekursu ultimu ba tribunal kona-ba sira nia kargu ka serbisu iha instituisun ne'e.

Tan ne’e, nia fó hanoin ba governu atu di'ak liu hahú prepara esbosu no deskuti didi’ak iha Konselhu Ministru hodi bele submete ba Parlamentu Nasionál.

"Durante ezistensia PNTL iha tinan 2001, Polisia Nasionál Timor-Leste to’o agora laiha estatutu propoiu. Ohin loron mós sira-nia estatutu sei bazeia de'it ba Komisaun Funsaun Publika, tanba ne'e hau hnoin governu presiza kria ona estatutu propoiu ba instituisun refere," dehan Xomotxo ba www.tempotimor.com iha PN, Kuarta (29/07).

Estatutu propriu ne’e, nia dehan, importante atu PNTL nu’udar instituisaun seguransa ida bele jere rasik sira-nia rekursu hanesan mós ho F-FDTL.

"Forsa defeza sira kuandu komete kazu ruma, nia tenke tuir formatura direta husi sira-nia lideransa atu prontu sai husi instituisun, mais polisia laiha, kuandu sira komete kazu ruma, sira sei iha diretu atu halo rekursu ruma, kuandu tribunal deside desizaun ultimatu entaun ne'e prosesu ne'e naruk," dehan nia.

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

Related items