Karreta ne’ebé Tula Asesor MOP Viola Regras Palasiu Governu

Sofer husi kareta estadu ne'ebe halo barullu iha palasiu governu (21/7) Sofer husi kareta estadu ne'ebe halo barullu iha palasiu governu (21/7) Foto Tempo Timor

Tempotimor (Dili)-Karreta estadu ida ho xapa matrikula 04695 G.TL viola regras ne’ebé aplika iha palasiu governu tanba tama ba area palasiu nian la ho lisensa. Kazu ne’e akontese iha Tersa (21/07), maizumenus tuku 10.00 dader.

Tuir regra palasiu governu nian, karreta hotu-hotu ne’ebé la uza striker palasiu governu nian labele tama ba areadór palasiu governu.

Maibé, karreta estadu ida ho xapa matrikula 04695 G.TL ne’ebé identifika atu ba tula asesor ida ne’ebé serbisu iha Ministériu Obras Públika (MOP), obriga tama no koko atu xoke seguransa sira ne’ebé hapara.

"Karreta la uza stiker ami dehan labele tama, agora tama mai obriga de'it, atu soke tan ami," dehan , dehan pesoal seguransa sivil iha aredores Palasiu Governu.

Akontesimentu ne’e konsege hamosu barullu uitoan iha areador palasiu governu, tanba motorist karreta refere obriga tama no parte seguransa sivil tenke duni tuir hodi hapara iha portaun sai nian.

Dadaun ne’e, parte seguransa iha palasiu governu entrega ona ba Polisia Nasional Serbisu Investigasaun Kriminal (PNSIK) hodi prosesa.

Jornalista www.tempotimor.com tenta atu halo intervista ho motorista karreta estadu ne’e, maibé motorista refere lakohi fó komentariu.

 

Rate this item
(1 Vote)
Last modified on Tuesday, 21 July 2020 14:55
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

.