Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

KHUNTO Konkorda Envolve Opozisaun iha Estrutura Governu Featured

Partidu KHUNTO konkorda atu bele envolve membru partidu opozisaun sira iha estratura Governu bainhira iha remodelasaun.

“Partidu KHUNTO prontu bainhira partidu opozisaun nia ema envolve iha governasaun daualuk. Tanba bainhira rekursu umanu iha ita bele uza maibé liuhusi liña koordenasaun di’ak”, tenik deputadu Luis

Entretantu, Depuatadu bankada opozisaub Partidu Demokratiku (PD), Mariano Assanami Sabino hateten, sira prontu serve ba Estadu no rai ida ne’e, bainhira halo buat di’ak.

Nia dehan, moto PD nia mak “Ba O Timor, H’au Maubere Oan Prontu Servi”. Ne'e duni prontu kontribui ba Estadu sem rezerva.

Remodelasaun ne’e mak primeiru ministru bolu PD nia ema, ne’e kompetensia PM nian.

"Nanis kedas PD sempre kontribui ba buat ne’ebé di’ak ba rai ida ne’e”, dehan Assanami.

Rate this item
(1 Vote)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« March 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Tempo Timor Networks

Online Counter