Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Jacinto Rigoberto: "Ha'u ba Duni Bou Naimori Nia Uma", Mais...

Adjuntu Sekretariu Jeral partidu CNRT, Jacinto Rigoberto ko'alia ba midia (28/4) Adjuntu Sekretariu Jeral partidu CNRT, Jacinto Rigoberto ko'alia ba midia (28/4) Foto Tempo Timor

Tempotimor (Dili)-Sekretariu Jeral interinu partidu CNRT, Jacinto Rigoberto deklara iha semana kotuk ba duni Konseleru masimu partidu KHUNTO Jose do Santos 'Naimori Bukar' nia uma, maibé la'os ba ameasa ho kilat.

Jacinto konta, iha Kinta (23/04), tuku 9 resin, nia ba hasoru Naimori iha ninia rezidensia hodi halo komunikasaun no kordenasaun tanba KHUNTO hola parte iha AMP foun.

"Iha Kinta dader purvolta tuku 9 resin ha'u ba duni bou Naimori nia rezidensia ho ha'u-nia karreta pajero ida ho xapa matrikula kompletu. Ha'u ba bou Naimori hodi halo komunikasaun no kordenasaun tan KHUNTO nu'udar Partidu ida ne'ebé formalmente hamutuk hela ho partidu 5 seluk iha AMP nia laran. Ha'u laos ba halo komunikasaun hodi sobu fali partidu seluk nia aliadu," dehan atual Asesor Prinsipal Ministeriu Turizmu, Komersiu no Industria (MTCI) ne'e iha sala Bankada CNRT, Tersa (28/04).

Durante enkontru ho Naimori, nia hatete, sira koalia iha ambiente ne'ebé amigavel, tan ne'e la lojika bainhira nia ameasa fali Naimori.

"Durante ha'u-nia enkontru ho Bou Naimori, ami koalia iha ambiente ida ne'ebé amigavel iha ambitu AMP nia laran, hanesan babain ho komitmentu ne'ebé nafatin. Laiha lojika liu ha'u ho ha'u-nia partidu CNRT ba ameasa fali KHUNTO ne'ebé hamutuk hela iha AMP nia laran," dehan nia.

Tan ne'e, nia hatete, ema ne'ebé lansa rumoris ne'e mak hakarak sobu no tenta atu sobu AMP hodi atu bele asegura sira-nia interese politiku.

Tuir Jacinto, bainhira hakarak halo politika tenke halo politika ho dignu no gentle, labele uza fali ema seluk ka halo fali ema seluk sai vitima (kambing hitam) ba politika foer ne'ebé iha.

"Ita laos hanesan iha tempu okupasaun ne'ebé iha presaun no intimidasaun nia laran, ita agora iha tempu demokrasia no liberdade nia laran. Depende konfiansa no kbiit aprosimasaun politika idaidak nian. Hanesan ha'u dehan ona iha leten, ba Bou Naimori nia uma nu'udar ami-nia aliadu. Laiha lojika ha'u ba intimida fali ha'u-nia aliadu," dehan nia.

Tan ne'e, Jacinto rezeita akuzasaun falsu husi deputada bankada KHUNTO Olinda Guteres ne'ebe hatete katak nia lori kilat ameasa Naimori.

Sekjer interinu CNRT ne'e hatete, akuzasaun falsu ne'e implika tebes ba nia seguransa vida, no  nia familhia nia situasaun.

"Halo ha'u-nia familhia tomak paniku no iha trauma nia laran. Mezmu ke distinta deputada Olinda iha Sabadu dader telefone ha'u hodi husu deskulpa, katak nia koalia iha enkontru lideres bankada ne’e naran koalia de'it tan rona husi ema no nia iha hela kondisaun saude ne'ebé ladun di'ak," dehan Jacinto. 

Nu'udar sidadaun baibain, nia hatutan, nia laiha direitu no kbiit atu uza kilat, tanba tuir lei ema ne'ebé iha direitu atu kaer kilat so membru F-FDTL no PNTL.

"Ha'u ho ha'u-nia partidu laiha kilat, ne'e duni governu liu husi Ministeriu Defeza no Seguransa tenke buka hatene see mak halo asaun ida ne'e," dehan nia.

Tuir nia, karik iha duni ema ruma uza armas ba Naimori nia uma, ne'e so PNTL no F-FDTL mak bele hatene, no nia laiha koñesimentu no envolvimentu iha asaun refere.

Tan ne'e, Jacinto husu ba autoridade kompetente atu halo investigasaun klean no transparente no lalais.

Nia husu mós atu investiga ema sira ne'ebé divulga no halo akuzasaun falsu iha media sosial facebook.

"Ha'u rasik mós sei hato'o keixa ba atoridade kompetente nu'udar ha'u-nia direitu atu defende ha'u-nia an," dehan nia.

Rate this item
(4 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« February 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Tempo Timor Networks

Online Counter