PM Taur Deside Eis PM Rui Araujo sai Portavoz Sala Situasaun

Primeiru Ministru Taur Matan Ruak hasoru malu ho eis PM Rui Maria de Araujo iha tempu ruma liu ba. Primeiru Ministru Taur Matan Ruak hasoru malu ho eis PM Rui Maria de Araujo iha tempu ruma liu ba. Foto File

Tempotimor (Dili)-Hafoin Ministra Saúde interina Elia dos Reis Amaral hamosu konfuzaun hodi anunsia informasaun kona-ba Covid-19, Primeiru Ministru Taur Matan Ruak hasai despaisu hodi nomeia eis Ministru Saúde Rui Maria de Araujo nu'udar portavoz ba Gabinete Jestaun Krize.

Liu husi despaisu númeru 018/PM/IV/2020, loron 3 Abril 2020, kona-ba nomeiasaun portavoz Sala Situasaun, PM Taur nomeia dr. Rui Maria de Araujo nu'udar portavoz ne'ebé iha kompetensia tomak atu fó sai informasaun kona-ba Covid-19.

Iha despaisu ne'e, fó sai mós kona-ba estrutura ba Kombate Covid-19 mak hanesan; Kapitaun Mar no Guerra, Pedro Klamar Fuik atual Diretór IDN nu'udar Estadu Maior Kordenadór, Eis Ministru Saúde Sergio Lobo nu'udara koordenadór ba Forsa Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun ba Pandemia Covid-19, no eis Ministru Saúde no eis PM Ruia Maria de Araujo nu'udar Koordenadór Ligasaun Ofisial ba Forsa Tarefa no ezerese mós funsaun nu'udar portavoz Sala Situasaun.

Iha despaisu ne'e nomeia mós Diretora Jeral Prestasaun Saúde-Ministériu Saúde, Odete Viegas nu'udaar membru ba Gabinete Jestaun Krize.

Ho despaisu ida ne'ebe asina direitamente husi PM Taur ne'e bele hakotu ona duvida no intervensaun la nesesariu husi membru governu balun.

Tuir informasaun ne’ebe tempotimor.com hetan husi partidu CNRT dehan Sira nia parte maka propoin mos Dr. Rui Maria de araujo atu tama iha gabinete jestaun Krizi ne’e.

“Ha’u mos rekomenda duni naran Dr. Rui nian ba Primeiru Ministru,” dehan lideransa partidu CNRT ne’ebe ko’alia ho Tempotimor no husu atu labele publika sai nia naran.

Rate this item
(1 Vote)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
https://www.tempotimor.com