Deskonfia Abuzu Poder iha DNTT: Hasai no Hatama Funsionariu Konforme Hakarak

Deputadu bankada FRETILIN, David Dias Ximenes ko'alia ho Jornalista sira Deputadu bankada FRETILIN, David Dias Ximenes ko'alia ho Jornalista sira Foto Arkivu

Tempotimor (Dili)-Deskonfia mosu kazu abuzu poder ne’ebé komete husi xefe balun iha Diresaun Nasionál Transporte no Terreste (DNTT). Xefe ne’e hasai no hatama funsionariu konforme ninia hakarak de’it.

Tuir informasaun husi deputadu Bankada FRETILIN David Dias Ximenes ‘Mandati’, ema ida ne’ebé okupa kargu xefia iha DNTT ho inisial D, hasai funsionariu DNTT balun ne’ebé serbisu ona durante tinan lima (5) hodi troka ho ema foun.

"….Hasai funsionariu sira ne'ebé serbisu tinan 5 ona hamutuk na’in 10 no hatama fali ema (foun) na’in 10, entaun (bainhira) ha’u levanta problema (ne’e) nia hasai de'it na’in 4 no hatama fali na’in 4," informa deputadu Mandati iha plenaria PN, Segunda (27/01).

Tuir nia, bainhira xefe ida atu hasai funsionariu presiza haree lai sistema no bainhira funsionariu ne’e serbisu di’ak la presiza atu hasai hodi troka ho ema foun.

"Hasai ema hanesan ne'e bolu abuzu poder no krime, tanba ne'e presiza tau atensaun i tenke investiga xefe ne'e," dehan nia.

Iha oportunidade ne’e, Mandati mós hato’o pedidu ba ministériu relevante hodi tau atensaun no hein katak iha semana tuir mai sei iha rezultadu.

Rate this item
(1 Vote)
Last modified on Monday, 27 January 2020 18:42
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

Anunsiu

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
https://www.tempotimor.com