Print this page

Governu Sei Reajusta Konta Bankária Idozu ho Bolsa da Mãe

Edifisiu Palasiu Governu. Edifisiu Palasiu Governu. Foto Suplay

Tempotimor (Dili)-Governu liuhusi Ministériu Solidariedade Sosiál no Inkluzaun (MSSI) deside sei readjusta konta bankária idozu sira-nian ho programa bolsa da mãe, nune'e labele implika ba prosesu pagamentu.

“Konta bankaria unika, tanba ne’e iha komplikasaun oituan ba konta bankaria unika, dala ruma halo transferensia orsamentu ba tama ba dala ruma lalos, tanba ne’e governu liu husi Ministeriu Solidaridade Sosial no Inkluzaun (MSSI) husu atu halo reajusta fali para hotu-hotu iha konta bankaria ketak, nune’e labele iha problema,” dehan Ministru Asuntu Parlamentar no Komunikasaun Sosial (MAPKOMS), Francisco Martins da Costa Pereira Jeronimo, iha PN, tersa (20/09).

Tanba, dadaun idozu balun uza konta bankaria únika, ne'e vale ba pagamentu subsidiu idozu ho bolsa da mãe hotu, entaun dala-ruma implika sira-nia pagamentu tarde.

Ezemplu mak hanesan iha Suku Abafala, Munisípiu Baukau nian, pagamentu ba idozu balun tarde, tanba seidauk informa lista ba iha autoridade sira.

Tanba ne'e, atu laiha implikasaun ba ida-ne'e, maka presizamente halo konta bankaria ketak ba bolsa da mãe no idozus nian ketak, atu nune'e labele iha problema iha prosesu pagamentu. (*)

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

Related items