Print this page

Governu Koloka Osan Rihun $200 ba Konstrusaun Semitériu Publiku iha Metinaro

Ekipamentu husi IJE halo hela servisu ba konstrusaun Semiteriu Publiku iha Metinaro. Ekipamentu husi IJE halo hela servisu ba konstrusaun Semiteriu Publiku iha Metinaro. Foto Suplay

Tempotimor (Dili)-Ministru Administrasaun Estatal (MAE), Miguel Pereira de Carvalho hatete, Governu tau ona osan rihun $200 ba Konstrusaun semitéru publiku foun iha Metinaro.

“Iha konstrusaun inisiál ita tau orsamentu hamutuk $ 200 mill no konstrusaun ida boot ne’e sei mai no ita sei halo moru haleu no kompleta ho fasilidade seluk inklui eletrisidade no bele mos ho bee-moos”, informa nia ba jornalista sira iha Palásiu Governu, kuarta (03/08).

Dadaun ne’e Institutu Jestaun Ekipamentus hahú ateru ona fatin sira ne’e hodi halo atu Kapela hodi nesesita atividade funerál.

“Institutu Jestaun Ekipamentus (IJE) hodi hahú ateru fatin balun iha rate foun Metinaru atu nune’e bele hakoi mate iha fatin refere, konstrusaun dahuluk ne’ebé Governu hahú halo iha fatin refere mak konstrusaun ba kapelina ida no hahú hadi’a dalan no ateru rai sira ne’ebé nesesita atu fasilita aktividade funerál”, dehan nia.

Alende ne’e Governu mós husu ba populasaun sira iha Dili laran atu labele kria rate ki'ik sira maibé hakoi família ne’ebé mate hakoi iha semitériu públiku.

“Ita husu para komunidade sira labele kria semitériu família rasik maibé se família ruma mate tenke lori ba hakoi iha semitériu públiku tanba Governu prepara ona kondisaun tuir ordem ne’ebé iha”, afirma nia.

Ba semiteriu públiku Metinaru ho luan rai hamutuk ektare 15 no ida-ne’e sei utiliza ba tempu naruk no sai hanesan semitériu públiku ikus ba  munisúpiu Díli nian. (*)

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

Related items