Oin-midar Deputadu ba Karreta Pajero Sport 35 ne’ebé To’o Ona

Kareta Pajero Sport hada malu iha resinto Parlamentu Nasional no Deputadu sira hamnasa hasoru (28/10) Kareta Pajero Sport hada malu iha resinto Parlamentu Nasional no Deputadu sira hamnasa hasoru (28/10) Foto tempotimor.com

Tempotimor (Dili)-Hafoin hein kuaze fulan hirak nia laran, ikus mai deputadu sira iha Parlamentu Nasionál (PN) haksolok ho “prezensa” karreta foun ho marka Pajero Sport hamutuk 35 iha edifisiu ne’ebé sira ho orgullu hanaran Uma Fukun ne’e.

Tuir observasaun jornalista Tempotimor.com, iha Segunda (28/10) maizumenus tuku 16.54, karreta 35 ne’e hahú nadodon tama ba resintu PN.

Tuir informasaun karreta 35 ne’e sei distribui ba deputadu sira husi kada bankada mak hanesan: Bankada FRETILIN hetan karreta 12, CNRT hetan 9, PLP hetan karreta 5, KHUNTO hetan 3, PD hetan tolu, PUDD ida, no UDT/FM hetan rua.

Deputadu husi Bankada KHUNTO Olinda Guterres sente kontente ho karreta foun ne’e.

"Karreta foun sira tama mai ne'e atu fó ba deputadu sira hodi hala'o serbisu, hodi tuun ba baze hasoru eleitór sira, tanba iha ne'e (deputadu) balun karreta iha, balun laiha," dehan Olinda bainhira asiste karreta foun tama mai resintu PN.

Tuir nia, karreta ne’e sei fó vantajen ne’ebé di’ak tebes tanba bele fasilita serbisu deputadu sira atu kontrola governu nia serbisu.

"Proposta ne'e ami mak haruka ba, nia rezultadu mak mai dadauk ne'e. Di’ak teb-tebes kuandu mai atu hala'o serbisu deputadu sira nian atu nune’e bele kontrola governu nia serbisu. Keta serbisu governu nian mak kleuk ba kleuk mai karik," dehan Olinda.

Iha fatin hanesan, Sekretaria Jeral PN Cedelizia Fária dos Santos hatete, durante tinan ida resin deputadu balun uza karreta privadu no balun uza karreta operasional hodi hala’o serbisu tan ne’e PN sosa karreta foun hodi fahe ba deputadu hirak ne’e.

"Karreta ho nia total 35, no marka pajero sport, ita simu ona ohin liu husi kompañia ne'ebé asina ona kontratu ho Parlamentu Nasional. Sira kumpri duni regras katak sira entrega durante loron 45, entaun sira mós entrega tempu ne'ebé mak determinadu ona," dehan Cedelizia.

Nia afirma, iha tempu tuir mai, karreta sira ne'e sei entrega ba deputadu 27 ne'ebé durante tinan ida resin uza karreta privadu no ba sira ne'ebé uza karreta operasionál hamutuk na'in 8.

Kona-ba karreta operasional, nia esplika, karreta ne’e pretense ba sekretaria PN nian, maibé tanba deputadu na’in 8 laiha karreta, Sekretariu Jeral oferese ba deputadu sira hodi uza.

Rate this item
(2 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

.