Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

HAK Konsidera Jogu Bola Guling La Eduka Povu

Diretór Ezekutivu Yayasan HAK, Sisto dos Santos. Diretór Ezekutivu Yayasan HAK, Sisto dos Santos. Foto Suplay

Tempotimor (Dili)-Diretór Ezekutivu Yayasan HAK, Sisto dos Santos, konsidera Governu liuhusi Ministériu Turizmu Komersiu no Industria (MTKI) ne’ebé autoriza hodi loke jogu bola guling iha komunidade nia let la eduka povu atu buka moris tuir kultura.

“Jogu bola guling ne’e la eduka povu atu buka moris tuir ita-nia kultura Timor-Leste, tanba ne’e atu transforma povu ne’e atu hetan servisu la’ós ho jogu bola guling, tanba jogu ne’e halo ema baruk, maibé hakarak hetan lalais”, dehan Sisto, iha Salaun CNE, Kolmera, kinta (28/07).

Politika Governu husi MTKI dezenplanu hodi fó autorizasaun ba sidadaun sira loke jogu bola guling ida ne'e la eduka povu, maibé obriga sidadaun sira atu mete hotu ba jogu.

Governu husi MTKI laiha planu atu dezemvolve fatin turismu sira iha TL nee, maibe fo autorizasaun ba sidadaun sira loke jogu bola guling livre, tanba nee ba oin nunee deit mak sei akontese ema barak sei halo krime.

“Ezemplu ema ne’e la halo toos, loroloron mak mete joga bola guling to’o tempu ida osan laiha atu foti, maibé hakarak nafatin ba joga mak sei akontese grupu kriminizu, ema baku malu ida-ne’e MTKI mak sala”, afirma nia.

Ba oin mak nune’e de’it Governu lakohi taka jogu bola guling sira ne’e no orgaun autoridade invetigadór sira la halo intervensaun mak mosu problema.

“Ita husu PHDJ atu investiga MTKI, tanba lakohi dezemvolve turizmu iha TL, maibé autoriza fali sidadaun sira loke jogu bola guling iha kintu kantu halo povu liliu estudante sira baruk ona estuda kalan ba buka joga de’it ona”, hatete nia.

Tanba ne’e jogu bola guling, manu futu no kurukur ne’e sei la atrai ema turista sira atu halo vitiza mai Timor-Leste, maibé ne’e soran de’it povu atu kria kriminozu, tanba politika ida laiha orientadu.

“Ami kritika politika ida MTKI  autoriza loke jogu bola guling ne’e fó dezastre boot lori povu atu mete hotu ba krime sosiadade, tanba PDHJ no PNTL tenke halo intervesaun ona, se sira la halo intervensaun ami deskonfia maun boot sira mak iha laran apoiu ida ne’e atu loke”, dehan nia.

Durante ne’e iha serimónia komemorasaun loron istóriku sira, Governu ho autoridade lansa expozisaun iha Bairu no suku sira iha Dili nakonu ho jogu bola guling, tanba Governu laiha politika.

“Poliitik MTKI nia autoriza loke hikas jogu bola guling ne’e somente atu sosa povu atu sai ema krimenozu, bainhira joga mak osan laiha sira halo problema, tanba dalan di’ak mak tenke taka jogu bola guling iha TL”, haktenik nia.

Antes akontese kazu konfrontu ida iha loron 30 fulan-maiu 2022 tuku 12:00 kalan iha jogu bola Bola Guling ida iha área Aitarak laran hodi rezulta joven ida naran Julio Alfredo Ximenes idade 18 kanek grave no PNTL detein kedas suspeitu AT idade 30 ho nia grupu hamutuk joven na’in-23 iha sela PNTL munisípiu Dili.

Tuir observasaun ne'ebé www.temptimor.com iha katak, iha área juridiku Munisípiu Dili iha bairu sira ne’ebé besik estrada públiku hanesan iha Bekora sidadaun sira komesa loke jogu bola guling livremente kalan komunidade sira mobiliza malu ba joga inklui labarik ki’ik sira. (*)

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« November 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Tempo Timor Networks

Online Counter