Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

HAK Kritika Mídia Partidu Polítiku Labele Sai Oportunista

Diretór Ezekyutivu Asosiasaun HAK, Sisto dos Santos. Diretór Ezekyutivu Asosiasaun HAK, Sisto dos Santos. Foto Suplay

Tempotimor (Dili)-Diretór Ezekyutivu Asosiasaun HAK, Sisto dos Santos, kritika mídia sira husi Partidu Polítiku sira atu labele sai oportunista hodi utiliza benefisiu no husik povu moris nafatin iha risku.

“Asosiasaun HAK hakarak krítika mídia sira liliu mídia partidu polítiku labele oportunista. Liuhusi oportunidade ne'e, husu mídia partidu politiku sira labele sai oportunista no uza momentu hetan di’ak, benefisiu maibé kontinua husik povu moris iha risku nia laran”, deklara Sisto dos Santos iha Farol, kuarta (13/03).

Tanba mídia partidu politiku ne'ebé foti informasaun lakompletu hodi sei propaganda politika ne'e la eduka militante no apoiante sira.

“Partidu Pólitika lahanoin povu no nasaun ne'e, labele liberta ita-nia an, husik povu iha kondisaun mizeravel, ne'e oportunizme ne'ebé mákina partidu Pólitika sira-nia mídia mak halo. Partidu Pólitika tenke interpresaun refleta-an labele fó todan ba sidadaun ne'ebé estadu abandona ba área edukasaun nian”, afirma nia.

Ho deklarasaun ba Partidu Pólitika sira hanesan oportunista tanba la eduka militante no apoiante sira atu haree pakote rua nia vantajen no dezvantajen, no onestu ba públiku katak kandidatu A no B durante halo ona saida?. Bainhira haree parte ida de'it ne'e la onestu no lahanoin nasaun ne'e.

“Rezultadu ne'e, maihusi tinan ruanulu ne'ebé Governu la konsege halo edukasaun Pólitika ba nia militante no apoiante sira partidu politiku failla iha ne'e, no ukun na'in sira hakarak di'ak no povu kontinua ita kondisaun mizeravel, vulnerabel atu sira kontinua ukun tanba povu sira laiha kbi’it atu kontrolu sira”, dehan nia.

Iha Materia ba kampaña Primeiru volta no segundu volta nafatin lahatudu personajen ne'ebé kualidade tanba kandidatu no ekipa susesu sira la introduz ba ajenda Pólitika no livremente hala'o tuir sira-nia gostu. (*).

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

Popular

Error: No articles to display

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« June 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Tempo Timor Networks

Online Counter