Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Komunidade Afasa Apoiu Horta ho ‘Mehi’ Rezolve Infraestrutura Bázika

Komunidade Rosina Ximenes "Biren" iha Suku Afasa-Kelikai, kuarta (06/04). Komunidade Rosina Ximenes "Biren" iha Suku Afasa-Kelikai, kuarta (06/04). Foto Suplay

Tempotimor (Dili)-Komunidade sira iha Suku Afasa, Postu Administrativu Kelikai, Munisípiu Baukau, deside apoiu Kandidatu Prezidente Repúblika (PR), José Ramos Horta iha eleisaun segunda volta, no apoiu Kay Rala Xanana Gusmão atu lidera Governu iha tinan 2023 ho mehi rezolve problema infraestrutura bázika.

“Ha’u husu maun Xanana no Ramos Horta, iha primeiru volta la sa'e, iha segundu volta tenke ser sa'e para ami-nia osan ida terseira idade ne'e aumenta, ami-nia Organizasaun Mulher Timor, ami iha ai-laran servisu, tau matan mós ba buat hirak ne’e para selu ami, tanba ami ferik hotu ona, ne'ebé maun na'in-rua ne'e save bá para hanoin netik ami”, dehan Komunidade Rosina Ximenes "Biren" iha Suku Afasa-Kelikai, kuarta (06/04).

Tanba iha partidu Polítiku sira barak mak halo halo kompromisu atu rezolve problema bee-moos, Estrada no esletrisidde ne’eb’e enfrenta, maibé la realiza.

"Ami hili sira ne'e, ko'alia de'it sira-nia iha, tanba ne'e agora ami mai fó forsa para Maun na'in-rua sa'e bá. Halo ami-nia estrada, Bee-Moos ho Eletrisdade”, hatete nia.

Eis Prizioneru, Domingos Xavio Freitas "Maukedo Mutin" kritika Governu daualu ne'ebé lidera husi Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak, halo povu iha Teritóriu laran ne'e trauma.

“Tanba saida, nesesidade báziku iha merkadu, nia folin sa'e maka’as liután mais Governu deskontroladu. Ha'u nu’udar eis Prezioneru la aseita atetude ida ne'e, Governu tenke halo reparasaun ba atetude ne'ebé agora dadauk emprezáriu sira hatudu mai ami”, afirma nia.

Tanba ne'e, sei fó apoiu ba Kandidatu José Ramos Horta iha eleisaun prezidensiál no eleisuan parlamentar iha 2023 kontinua fó apoiu ba Xanana Gusmão ba Governu

“Ho razaun tanba so Xanana ho Ramos mak bele, lori povu sai husi ki’ak no mukit, nomós bele lori Timor-Leste adere ASEAN”, dehan nia.

Ba problema infraestrutura bázika, Komunidade sira laiha ona konfiansa ba Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak tanba dala barak ona ko’alia atu resolve problema estrada, maibé mandatu besik remata seidauk iha rezultadu.

“Agora ninia ukun atu hotu, mai lohi tan povu, dehan sira mak na'in ba ukun, maibé realidade la hatudu, povu la sente”, hatete nia.

Xefe Suku Afasa Joaquim Ximenes hatete, primeiru obra ne'ebé mak akontese iha Suku Afasa ne'e, maihusi Governasaun Kay Rala Xanana mak konsege dada Eletrisidade, Bee-Moos no loke estada husi Dailari, Afasa to'o Darenafa, no liubá Gurusa.

"Estrada ne'ebé mak ateru ho rai mutin mai iha Afasa to'o iha Darenafa husi Maun boot Kay Rala Xanana Gusmão nia lideransa”, dehan nia. (*)

Rate this item
(1 Vote)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« March 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Tempo Timor Networks

Online Counter