Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

CNE ‘Kritika’ Ekipa Susesu Balun La Sukat Linguajen iha Kampaña

Prezidente CNE, José Agostinho Belo. Prezidente CNE, José Agostinho Belo. Foto Tempo Timor

Tempotimor (Dili)-Komisaun Nasional ba Eleisaun sira (CNE) nkritika ekipa susesu kandidatu Prezidente Repúblika balun la sukat linguajen bainhira hala'o intervensaun polítika iha kampaña eleitorál primeiru volta.

“Kandidatu laiha problema, tanba nunka ko'alia buat ida ne'e, ko'alia di'ak, maibé sira-nia ekipa sira ne'e mak presiza halo evaluasaun di'ak, ko'alia ho lian ne'ebé di'ak, lian ne'ebé edukativu, atu nune'e eduka mós ita-nia eleitór sira, e ba ita hothotu, para ita bele iha demokrásia maibé unidade nafatin, la'ós tanba kampaña 15 dias ne'e halo ita atu hirus malu”, dehan Prezidente CNE, José Agostinho Belo, hafoin partisipa anunsiu rezultadu sorteu kandidatu ba segunda volta eleisaun Prezidensiál, iha Tribunál Rekursu (TR), Kaikoli, kuarta (30/03).

Ba reasaun linguajen ne'ebé ekipa susesu sira ba aprejenta durante kampaña ne'e, parte CNE hala'o ona evuluasaun, no hato'o ona ba kada ekipa susesu kadidatura ne'ebé sei hakat ba eleisuan segundu volta nian, atu sira bele aprezenta kualidade kampaña, haklma eleitorál no sidadaun sira-nia partisipasaun.

“Vota karik vota ho garantidu, ne'ebé ita hato'o hotu ona, e ate iha ninia kontein ne'e, liafuan sira, múzika bele la'o nafatin mais kontein ne'e muda oituan”, esplika nia.

Maske ema balun hatete dehan CNE tarde ona atu haree asuntu ne'e, maibé CNE hanoin katak laiha buat ida mak tarde, tanba kestaun ne'e atu fó hatene malu oinsá mak hothotu bele fó hanoin ne'ebé di’ak no lori susesu ba timoroan hotu.

“Ami CNE, ami-nia parte fó hatene hotu ona, saida mak bele, saida mak labele, ami fó hatene hotu ona, e ha'u sente katak sira iha responsabilidade liliu ba ekipa sira ne'e. Kandidatu laiha problema, tanba nunka ko'alia buat ida ne'e, ko'alia di'ak, maibé sira-nia ekipa sira ne'e mak presiza halo evuluasaun di'ak”, esplika nia.

Kona-ba kestaun kalendáriu kampaña segunda volta nian, kandidatura ekipa susesu sira hatama ona oráriu, maibé CNE sei estuda no sei reuniaun ho sira, para sira bele kumpre no la'o tuir oráriu ne'ebé sira aprezenta.

Iha kalendáriu komísiu ne'e, iha munisípiu balun de'it mak sei komísiu maibé balun ne'e sei hala'o de'it diálogu no reuniaun komunitáriu.

Tanba antes ne'e, CNE hato'o ona ba kada kandidatura sira, nu’udar ema maiória kristaun, nian, presiza fó mós sira-nia hanoin, fiar, hodi kompromete ba kultura katólika ne'ebé mak iha.

“Sira bele halo kampaña mais nível ne'e hanesan la'ós ona komísiu, bele mós reuniaun komunitáriu, ou dor to dor ne'e bele la'o nafatin maibé di'ak liu sira kumpre”, dehan nia.

Iha ne'e, Komisaun Nasionál ba Eleisaun sira mós hanoin hela, oinsá mak kontinua promove kapasidade kandidatura nian liuhusi debate públiku, no espera katak ida ne'e sei halo para bele konvida kandidatu sira hotu buka solusaun ne'ebé di'ak ba debate ida ne'e. (*)

Rate this item
(1 Vote)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« March 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Tempo Timor Networks

Online Counter