Print this page

KHUNTO Hamutuk ho PLP no FRETILIN, Namori Seidauk Deside ‘Halis ba Kandidatu Ida

Konselleiru Másimu Partidu Kmanek Haburas Unidade Nasional Timor Oan (KHUNTO), José dos Santos 'Naimori Bucar'. Konselleiru Másimu Partidu Kmanek Haburas Unidade Nasional Timor Oan (KHUNTO), José dos Santos 'Naimori Bucar'. Foto Suplay

Tempotimor (Díli)-Konselleiru Másimu Partidu Kmanek Haburas Unidade Nasional Timor Oan (KHUNTO), José dos Santos 'Naimori Bucar' hatete, sira seidauk deside hodi ‘halis’ ba kandidatu ida iha eleisaun segunda volta, tanba dadaun ne’e hamutuk ho Partidu Libertasaun Popular (PLP) no FRETILIN iha Governu daualu.

Tanba rezultadu finál provizóriu ne’ebé iha hatudu Kandidatu Prezidente Repúblika, José Ramos Horta, hanesan vensedór no Kandidatu Francisco Guterres “Lú Olo’, iha pozisaun daruak ne’ebé iha posibilidade avansa ba segunda volta.

“KHUNTO hamutuk hela ho PLP no FRETELIN iha VIII Governu tanba ne’e ita lakohi ansi maibé sei tetu ho di'ak molok iha desizaun tanba ne’e ba povu nia moris”, dehan José dos Santos ‘Naimori Bucar’ iha Palásiu Prezidensiál Bairopite, tersa (22/03).

Bainhira KHUNTO ne’ebé deside apoiu kandidatu CNRT no FRETELIN iha eleisaun segundu ronde KHUNTO sei tetu nia desizaun hotu atu la prezudika Governu ida ne’e la'o ba oin tuir mandatu ne’ebé iha hodi kontinua serví povu tuir lei hatete tanba prinsípiu KHUNTO asegura Governu hakarak asegura povu ba moris di'ak.

“Partidu KHUNTO ita-nia tradisaun demokrasia rasik no konsidera partidu polítiku sai hanesan instrumentu nasaun nian, tanba ne’e KHUNTO mantein ho nia pozisaun rasik no seidauk iha desizaun definitivu atu apoiu kandidatu ida ne’ebé iha eleisaun prezidensiál ba segundu volta”, dehan nia.

Tanba situasaun polítika iha Timor-Leste hatudu mudansa ida siknifikativu no liliu iha interna partidu KHUNTO nune’e estrutura nasionál simu trezultadu eleisaun prezidensiál no iha esperansa atu simu festa demokrasia ba eleisaun parlamentar iha 2023.

“Partidu KHUNTO ita sei haree tanba ha'u sei organiza reuniaun iha nível estrutura partidu nian para bele iha desizaun atu apoiu se iha segunda ronde nian”, esplika nia. (*)

Rate this item
(1 Vote)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

Related items