Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

HAK La Garante Povu Simu Rezultadu Eleisaun ho Kontente

Diretór Ezekutivu Asosiasaun, Sisto dos Santos. Diretór Ezekutivu Asosiasaun, Sisto dos Santos. Foto Tempo Timor

Tempotimor (Dili)-Diretór Ezekutivu Asosiasaun, Sisto dos Santos hatete, sira la garante rezultadu ikus husi eleisaun Prezidente Repúblika (PR) ne’ebé sei hala’o iha loron sábadu (19/03) povu simu ho kontente.

Tanba durante kampaña HAK triste kandidatura sira ne'e lakon sira-nia enerjia boot, envez kria kondisaun ida ne'ebé esperansa no agora lori situasaun konfuzaun boot ba sosiedade sira.

“Ami ladun garante katak, rezultadu mai ne'e ita simu ho fuann boot kala’e?. Tanba ne'e mak ultimu pontu ida ne'ebé mak HAK hakarak husu ba ita-nia kandidatu sira hotu atu ultimu minutu molok eleisaun, ida-idka hasai liamenon dame nian ba apoiante no ba povu tomak atu simu, preparadu no simu rezultadu saida de'it, iha ambitu dame no estabilidade nia laran”, dehan nia liuhusi konferénsia imprensa iha kna’ar fatin Farol, tersa (15/03).

HAK hakarak husu pontu ida de'it, tanba kaliber nasionál ne'e sira kria ona tensaun iha multi dimensions, multi sosiál, tensaun iha komunidade nia leet, HAK preokupa rezultadu ida ne'e ema hotu atu simu ho kontente kala’e?. Tanba desde inisiu kandidatu sira hatudu ona deskontentementu.

Nune'e, HAK husu ba apoiante sira wainhira rezultadu eleisaun nian atu hakmatek hodi simu tanba eleisaun dala atus ida mós sei la muda povu nia moris.

“Ami mós husu ba apoante sira hotu, eleisaun ne'e atu 100 ida mós, bainhira povu Timor ne'e la halo asaun dala-1 ba nia moris, eleisaun 101 sei la rezolve ita-nia moris”, deklara nia. (*)

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« May 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Tempo Timor Networks

Online Counter