Print this page

Naimori ‘Fa’an’ Berta Nia Domin iha Kampaña Eleitorál

Militante no simpatizante Partidu KHUNTO ne’ebé partisipa hela Kampaña Kandidatu Prezidente Repúblika, Armanda Berta, iha MUnisípiu Likisá, sesta (11/03). Militante no simpatizante Partidu KHUNTO ne’ebé partisipa hela Kampaña Kandidatu Prezidente Repúblika, Armanda Berta, iha MUnisípiu Likisá, sesta (11/03). Foto Suplay

Tempotimor (Dili)-Konselleru Másimu Partidu Kmanek Haburas Unidade Nasionál Timor Oan (KHUNTO), José dos Santos ‘Naimori Bukar’, fa’an hela Kandidatu Prezidente Repúblika (PR), Armanda Berta, nia domin durante kampaña Eleitorál ne’ebé hala'o iha Likisá, tanba Berta hanesan kandidatu feto ne’ebé sempre hadomi povu.

“Hanesan ohin ita-nia jerasaun foun hatete, Mana Berta, E Liberta, feto ida naran úniku ita kandidatu la sala, Berta, Liberta, hakarak ka lakohi feto ne'e sempre hadomi ba povu no rai ida ne'e”, hatete nia iha kampaña kandidata Prezidente Repúblika (PR), Armanda Berta iha munisípiu Likisá, sesta (11/03).

Tanba ne’e, povu tomak haree ho matan saida mak Kandidatu Armanda Berta halo ona no saida mak seidauk halo iha Timor-Leste durante ne’e.

Maske buat ne'ebé nia halo ne'e ki’ik maibé konta nafatin liuhusi hari’i unidade ida husi fuan ba fuan mak juventude loriku as'uain ida ne'e hatudu.

“Ita hothotu hatene katak politika ne'e la hanesan, polititka ne'e instrumentu, laiha ida lakon, ita hothotu manán. Manán hodi halo saida?, manán hodi kria estabilidade, manán atu orienta ita-nia povu, no joven atu prepara-an haree ba sira-nia futuru, labele sira sai ai kalsu, labele sira sai ponte”, hatete nia.

Haree ba moto Partidu KHUNTO ne’ebé hatudu hakarak defende ba povu, hakarak hamrik iha justisa nia oin, tanba ne’e hamrik metin hodi hasoru dezafiu sira ne’ebé mosu.

“Ami KHUNTO nafatin hamri’ik iha moru laran, no uma laran, siknifika katak ami sei asegura ho buat ne'ebé mak tau iha ami-nia fuan. Ida ne'ebé mai ho forsa, nia bele mai ho osan, nia bele mai kanta oioin hamrik iha rai nia leten, loron ida anin boot no loron manas boot nia sei halai, mais KHUNTO la halai tanba hamrik iha uma laran”, dehan nia

Tanba ne'e, husu ba joven Likisá tenke maduro, joven Likisá tenke hanoin katak, laiha mundu ida, laiha mane ida mak di'ak liu feto, só feto mak hadomi rai no hadomi povu. (*)

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Friday, 11 March 2022 18:51
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

Related items