Items filtered by date: Thursday, 13 August 2020

Tempotimor (Díli)-Komisaun Anti Korupsaun (KAK) liuhusi nia monitizasaun ba distribuisaun subsídiu dollár U$.200 ba uma-kain sira iha territóriu nasionál, konsege deteta funsionáriu públiku hamutuk ema nain 326 neebé nia saláriu liu dollár U$. 500, sai mós benefisiáriu ba subsídiu Covid-19 nian durante periodu estadu emerjénsia.

Published in Justisa

Tempotimor (Dili)-Tuir istimasaun ba produsaun mina Bayu Undang sei maran iha tinan 2022, tan ne'e, kompañia Santos LDA desidi atu fura tan mina matan tolu ho orsamentu $200 milaun ital, atu bele asegura produsaun refere ba tinan ida tan.

Published in Ekonomia

Tempotimor (Dili)- Tuir planu Ministru Justisa (MJ) Manuel Cárceres sei halo negosiasaun ho nasaun ne'ebé sira nia embaixada iha timor-leste atu bele sira mos bele fasilita fatin ba embaixada Timor-Leste nian iha sira nia nasaun.

Published in Politika
Page 1 of 8

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
https://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« August 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Tempo Timor Networks