Print this page

KSI OrganizaTreinamentu Transformasaun Konflitu

Tempo Timor : Kdadalak Sulimutuk Institute nu’udar organizasaun naun govermentais  ne’ebé kontribui ba iha prosesu dezenvolvimentu nasional liu husi programa Transformasaun konflitu no Advokasia.

Vizaun husi organizasaun ida ne’e maka, sai belun ba komunidades no transforma komunidades nia moris hodi luta ba direitu povu kona ba rai, promove justica sosial no paz, tan ne’e iha semana hirak liu ba KSI organiza treinamentu kona ba transformasaun konflitu iha Munisipiu Manufahi.

Transformasaun Konflitu hanesan parte ida husi programa KSI nian ne’ebe maka durante ne’e iziste, tanba objetivu jeral husi programa ne’e oinsa atu promove no valoriza direitu ema nian hodi fo valor ba justisa sosial no redus konflitu ho violensia iha rai laran. 

Programa ne’e KSI realiza liu husi servisu hamutuk ho lideransa suku sira no tuir planu kontinuasaun ba programa ne’e sei realiza treinamentu nivel Mediu sobre instrumentu rezolusaun no Analiza konflitu ne’ebe planeadu hodi kapasita strutura Suku no ba komunidade sira ne’ebe tama iha area tarjetu KSI nian.

Monicipio Manufahe postu administrasaun nebe inklui  suku 8 bazeia ba nesesidade suku no polisia voluntir suku sira nebe nesesita duni atu bele hasae sira nian konesementu iha area rezolusaun Konflitu nune’e sira bele halao sira nian knar no responsabilidades nebe sira asumi ho nune’e bele prevene konflitu atu mos kanaliza problema tuir linha kordenasaun iha suku laran. Treinamentu ne halao iha salao agrikultura municipiu manufahi, 

Objetivu  husi treinamentu ne’ebe maka hala’o iha Salaun Agrikultura Manufahi ne’e, hanesan pasu ida oinsa atu fasilita no hasae koñesimentu lider komunidade sira kona ba materia Instrumentu Rezolusaun no Analiza Konflitu no abilidade oinsa mak  bele rezolve  sira nia problema rasik liu husi dalan la ho Violensia.

Treinamentu ne’e hetan  partisipa maximu  husi Membru Concelho Suku husi suku 7 no membru polisia komunitariu  (la inklui Betano) no  total partisipantes hamutuk nain tolu nulu resin lima (35). (**)

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com