Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

PM Taur Husu Komunidade Manatutu Kria Estabilidade iha Eleisaun

Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak, halo dialogu ho komunidade no autoridade sira iha Munisípiu Manatutu. Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak, halo dialogu ho komunidade no autoridade sira iha Munisípiu Manatutu. Foto Suplay

Tempotimor (Manatutu)-Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak, husu ba komunidade no autoridade sira iha Munisípiu Manatutu atu kria estabilidade iha tempu kampaña ba eleisaun prezidensiál tinan 2022.

"Mais ba kampaña ne'e rasik saída mak ita hakarak?, Primeiru ita hakarak paz no dame, estabilidade, e amu liurai administradór sira, autoridade sira ita-boot sira iha papel ida, ita-nia oan Estudante sira iha papel ida hametin paz estabilidade, tanba nasaun ida presiza paz no estabilidade”, dehan Taur iha kampu Aiteas Manatutu, kinta (06/01).

Tanba preparasaun ba eleisaun Prezidensiál ne'ebé mak Prezidente Repúblika sei dekreta sai loron, no kandidatura sira sei halo kampaña iha territóriu hotu hodi husu komunidade sira nia apoiu.

"Kuandu Prezidente Repúblika dekreta katak loron hanesan fó sai atu kandidatu sira komesa sai rejista-an to'o tempu sira kampaña hatete ba sidadaun sira, saida mak nia sei halo, kontribui tuir kna’ar ne'ebé nia halo, iha ne'e fó kbi’it ba ita-boot sira hili ida ne'ebé mak ita-boot sira katak tau matan ba ita-nia nasaun lima tuir”, hatete nia.

Primeiru Ministru hakarak, eleisaun iha tinan 2022 la'o ho di'ak no labele hamosu problema, no husu komunidade nia partisipasaun másimu iha eleisaun prezidensiál ne'e rasik.

Tanba nasaun sira iha mundu tinatinan sira halo avaliasaun kona-ba performasaun, prestasaun demokrasia, kuandu partisipasaun másimu demokrasia la'o di'ak loos. (*)

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Thursday, 06 January 2022 14:34
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

Popular

Error: No articles to display

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« February 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

Tempo Timor Networks

Online Counter