Lia-Nain Manatuto Simu Xanana ho Lia -dadolin Galolén

Lia-na'in Munisípiu Manatuto fó hatais ba Komandante ein xefe Kayrala Xanana Gusmão ho identidade no kultura Manatutu nian. Tersa (8/9) Lia-na'in Munisípiu Manatuto fó hatais ba Komandante ein xefe Kayrala Xanana Gusmão ho identidade no kultura Manatutu nian. Tersa (8/9) Foto Tempo Timor

Tempotimor (Manatuto)-Iha tersa-feira (08/09) líder Karismátiku Kay Xanana Gusmăo, hala'o nia vizíta ba komunidade sira iha aldeia Rembór, suku Aiteas, postu Manatuto Villa, munisípiu Manatuto.

Iha vizíta ne'e, molok Kay Rala Xanana to'o iha Rembór, lia-nain sira iha husi lisan Uma-Fatuk simu ho lia-dadolin Galolén Manatuto nian.

"Naran go wawaki no rarasá, lalain mabri mai ba, sole mai ba, mia gami ilir no renu modi moga no go matan, si'a no go liman, mai nata no mama netik la'a go buan no go malus, intini modi miut lí la'a, no titir lí la'a", lia-dadolin husi lia'na'in Uma-lisan Uma-fatuk, Alarico Soares molok hafutar Xanana ho kultura Rembór-Manatuto, tersa (08/09).

Sentidu husi dadolin ho lia Galolén ne'e, hodi fó bemvindu no husu ba Líder Karismátiku Kay Rala Xanana Gusmăo atu mama malus no bua, hodi forte nafatin tane povu no rai Timor.

Entretantu prezensa Xanana nian iha Rembor Manatuto, hetan entuziazmu maka'as husi komunidade sira, inan-aman, autoridades lokais no juventude sira.(*)

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

.