Items filtered by date: Monday, 18 November 2019

Monday, 18 November 2019 16:27

OJE 2020, RAEOA Husu Millaun $126

Tempotimor (Dili) – Iha proposta ba Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2020, Rejiaun Autonomia Espesiál Oekusi Ambeno no Zona Espesiál Ekonomia Sosiál Merkadu (RAEOA-ZEESM) husu osan hamutuk millaun $126.

Eis Prezidente interinu RAEOA-ZEESM, Arsenio Paixão Bano dehan proposta ne'e bazeia ba nesesidade no estudu levantamentu.

"Ha'u sesante Prezidente interinu ba Mari Alkatiri. Ami nia proposta ba OJE tinan fiskál 2020 totál  millaun $126. Orsamentu ne'e atu halo kompleta programa tomak hodi halo dezenvolvimentu iha área rurál," hatete Arseno Bano ba jornalista iha edifisiu ZEEMS Farol Dili, Segunda (18/11/19).

Nia afirma, prosesu levantamentu halo hotu ona. Bano fó ezemplu planu programa ba bee-moos, ne'ebé nia dehan barak liu mak se ba iha Pasabe, Oesilo, Citrana no Nitibe.

"Oekusi la'ós husu de’it. Maibé, halo ona kalkulus no oferese reseita ba estadu Timor-Leste," tenik Arsenio.

Nia dehan, presiza dezenvolvimentu. Maibé, importante mak halo aprezentasaun téknika ba Prezidente RAEOA-ZEESM foun, atu nune'e ba oin lideransa foun bele halo Oekusi di'ak liután.

Alende ne'e, Bano dehan, parte téknika RAEOA nian hato'o sira nia preokupasaun kona-ba orsamentu tinan 2020. Tanba, iha programa no ambisaun barak ne'ebé hakarak Oekusi sai pilotu, tuir mehi Timor-Leste nian.

“Iha pilotu barak sempre iha difikuldade barak. Nune'e, prezidente foun presiza rona maka'as husi téknika sira, kona-ba aprezentasaun ne'e,” nia esplika.

Published in RAEOA
Monday, 18 November 2019 15:55

Juiz La To'o, MJ Nia Desizaun

Tempotimor (Dili) – Presidente Tribunal Rekursu, Deolindo dos Santos deklara, Ministériu  Justisa mak iha kompetensia tomak atu bele foti desizaun ba rekrutamentu juiz, wainhira númeru juiz la to'o hodi atende kazu sira iha tribunál.

Servisu iha nasaun ida ho juiz nain 30 resin de'it ne'e, la fasil. Signifika katak juiz sira sei menus. Solusaun mak esforsu hodi buka no rekruta tan juiz foun, observasista foun no funsionáriu foun.

“Kona-ba juiz, ha'u rasik halo pedidu ba Ministru Justisa para atu bele loke konkursu ba formasaun juiz sira nian. Ha'u hato'o ida ne'e, dala rua ona no dezisaun iha ministru nia liman, hodi deside," dehan Deolindo iha Palásiu Prezidensiál Bairru-pite, hafoin halo enkontru ho Prezidente Repúblika, Segunda (18/11/19).

Tuir Deolindo, konsellu subtitutu ona juiz na'in tolu ba tribunal, ne'e para atu taka kuandu bainhira juiz nain haat ne'e iha impedimentu ruma ou auzensia ba liur, ne'ebé labele kompleta desizaun koletiva.

Kona-ba observasista ne'e rekruta hotu ona atu prenxe servisu no iha nain haat mak sei pendente hela. Tribunál mós, tuir Deolindo, sei halo rekrutamentu funsionáriu balun. Tanba sei loke tan  diresaun tezouru tanbá alende prosesu bain-bain, ko'alia mós kona-ba kustu nian.

PTR hato'o mós ba PR kona-ba difikuldade balun hanesan rezidensia ba juiz sira nian iha Baucau, Oekusi no Suai.

Troka Juiz Guilermino

Alende ne'e, to'o agora Tribunál Rekursu mós seidauk foti dezisaun hodi bele nomeia ema atu troka matebian juiz Guilermino da Silva nia fatin.

"Guilermino nia fatin ami seidauk deskute iha konsellu, tanba ne'e konsiderasaun ne'ebé importante tebes," dehan Deolindo.

Nia esplika, mudansa juiz ne'e fó implikasaun ba servisu no depois juiz balun formasaun iha liur hela entaun seidauk deside atu bele identifika se mak bele subtitui ba Guilermino nia fatin nian.

"Ami sei hare'e katak bainhira nomeia hela ida atu subtitui permanente, entaun nia labele envolve iha servisu seluk. Ita labele taka ko’ak ida ne'e no loke fali ko’ak seluk. Ida ne'e mak labele," nia afirma.

Published in Justisa

Tempotimor (Dili) – Prezidente Parlamentu Nasionál Arão Noe de Jesus Amaral lamenta ho akontesimentu ahi mate durante oras haat nia laran iha Aeroportu Internasional Nicolau Lobato, Komoro, iha Sabadu (16/11).

Prezidente PN ne’e lamenta tanba ahi mate iha meiudia bainhira aviaun sira atu tuun iha aeroportu Komoro.

"Ha'u haree ida ne'e grave, tanba Aeroportu Internasional Nicolau Lobato mak odamatan ba sirkulasaun ema nian, depois ita hatene katak aviaun sempre mai iha oras meudia nian, depois ahi mate loos iha oras meudia nian," dehan Arão iha PN, Segunda (18/11/19).

Tuir Prezidente PN ne’e, loloos problema ne’e labele akontese iha Aeroportu Komoro tanba sistema elestrisidade iha ona.

Arão dehan, presiza tau atensaun maka’as ba fatin sira hanesan Aeropotu, portu no postu sira iha fronteira, tanba husi fatin sira ne'e mak bele detekta ema-nia dokumentus no sasan sira ne'ebé tama no sai, liu-liu kona-ba droga.

"Tuir loloos labele akontese, tanba ita iha ona sistema eletrisidade ne'ebé estabelese tiha ona, depois iha aeroportu mós prepara rezerva par iha koneksaun, kuandu ida mate ida fali lakan kedas, tanba fatin sira hanesan ne'e presiza tau atensaun maka'as, hanesan aeroportu, portu sira inklui mós fronteira sira," dehan Arão.

Tan ne’e, Prezidente PN ne’e husu ba parte kompetente sira atu aranza jeradór balun hodi sai rezerva.

“Ho akontesimentu ne'e PN lamenta tebes, tanba ne'e ha'u husu ba ministru relevante no orgaun sira iha kraik, liu-liu funsionamentu iha aeroportu, presiza tau atensaun. Se bele karik aranza jeradór balun para rezerva," dehan nia.

Entretantu, hafoin kazu ahi mate iha aeroportu ne’e akontese no balun públika iha media sosial Facebook, mosu lamentasaun no kritika oioin husi públiku. Balun husu ba lideransa ministériu kompetente atu rezigna an tanba konsidera laiha kapasidade no inkompetente.

Published in Politika
Page 1 of 3

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
https://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« November 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Tempo Timor Networks

Online Counter