Tempotimor (Dili) - Hahalok komunidade sira nian ne'ebé laiha konxiénsia hodi soe foer arbiru, lori ona ninia rezultadu liuhusi inundasaun ne'ebé akontese daudaun ona.

Tempotimor (Dili)-Ambiente iha kapital Dili ne'ebé to'o ohin loron sei sabraut mosu tanba governu xave metin planu urbanizasaun ne'ebé trasa ona iha governasaun FRETILIN.

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
https://www.tempotimor.com