Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

MS Rejista Kazu Covid-19 Ativu 1.647, Foun 170

Kazu Covid-19 iha Timor-Leste. Kazu Covid-19 iha Timor-Leste. Foto Tempo Timor

Tempotimor (Dili)-Koordenadora Jerál Surtu Covid-19, Odete da Silva Viegas informa, Ministériu Saúde (MS) rejista ona kazu ativu Covid-19 Na'in-1647 no Kazu Foun ohin kuarta (16/02) na'in-170.

“Totál kazu ativu ohin, loron 16 fulan-fevereirode tinan 2022 na'in-1.647, kazu detetatu foun 170 (request test, contact tracing, vijilánsia sentinela, pedidu viajen ba rai liur, kazu rekuperadu 80, kazu konfirmadu kumulativu iha 16 fevereiru 2022 (sura husi 21 marsu 2020) 22.047 no óbitu ne’ebé relata ohin 0 (zero)”, dehan Odete liuhusi Komunikadu Imprensa www.tempotimor.com asesu iha kuarta (16/02).

Husi horiseik mai ohin, hamutuk hotu Laboratóriu Nasionál Saúde (LNS) halo 461 testes PCR iha Dili, ho detalla hanesan vijilánsia sentinela 9, rastreiu ba kontaktu (contact tracing) 49, rastreiu aleatóriu (random screening) 188, viajen internasionál 215 no follow up iha kuarentena 0.

Totál testes PCR ne’ebé halo horiseik, Munisípiu sira seluk, REAOA ho HNGV, hamutuk 210 ho detalla Baukau 16, Ermera 6, Bobonaro 13, Maubisse 18, RAEOA 12, Covalima 19, Vikeké 0, Lautein 1, HNGV 125 no Vera Cruz 0.

Rezultadu teste PCR iha oras 24 ikus 671, hatudu taxa pozitividade 12,9 (iha semana kotuk, 09 fevereiru, taxa semana kotuk, 09 fevereiru, taxa pozitividade pursentu 14,7). (*)

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

Popular

Error: No articles to display

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« March 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Tempo Timor Networks

Online Counter