Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Baukau Risku ba Moras Dengue

Diretór Servisu Saúde Munisípiu Baukau, Domingos Reinaldo da Costa Guterres ko'alia hela ba média sira iha kna'ar fatin Reamare, tersa (08/02). Diretór Servisu Saúde Munisípiu Baukau, Domingos Reinaldo da Costa Guterres ko'alia hela ba média sira iha kna'ar fatin Reamare, tersa (08/02). Foto Tomas Freitas

Tempotimor (Baukau)-Diretór Servisu Saúde Munisípiu Baukau, Domingos Reinaldo da Costa Guterres hatete, Munisípiu Baukau sai fatin risku ba moras dengue.

Tanba ne’e, Servisu Saúde Munisípiu Baukau kontinua esforsrega susuk no fahe ai-moruk abatisasi ba komunidade no ékipa saúde kontinua avizu tama sai suku iha nivél postu Administrativu Munisípiu Baukau nian atu evita moras dengue kalan toba tenke uza moskitéiru, hamos ambiente uma nian, bee lihun, piñeu, vazu ai-fuan.

"Área risku kuaze iha Baukau ne'e, iha postu Administrativu hira (6) ne'e hotu-hotu kona, maibé aas liu ne'e iha Baukau Vila, tanba ne'e ida ne'ebé detekta ona ba kedas uma afetadu no mós nia viziñu sira ne'e pelumenus 200 metrus, ita rega husi bukoli tama to'o triloka, mai fali kaibada ba parte uailili, gariuai ba to'o venilale mós fatin 3 ga 4 ne'ebé iha,"dehan Domingos iha kna'ar fatin Reamare, tersa (08/02).

Dadaun ai-moruk abatisasi no rega susuk iha Ospitál Baukau sufisiente hela atu halo prevensaun.

Tanba ne'e, ékipa saúde esforsu fahe ai-moruk abatisasi ba komunidade sira liuhusi identifika larva iha fatin ne'ebé komunidade hela ba iha Munisípiu Baukau liliu iha postu Administrativu Baukau vila hodi halo prevensaun ba dengue.

Nune'e mós kazu dengue ne'ebé konsidera grave sei baixa iha Ospitál, maibé ba kazu kama depende ba pesoál saúde sira desidi.

"Kazu ne'ebé mak ita rejistu ona to'o horibainrua ne'e hamutuk 78, kazu hirak ne'e, husi labarik ki'ik to'o ema idade-60 ba leten, labarik ne'ebé menus husi tinan-ida iha na'in-4, tinan-ida to'o tinan-5 iha 32 pesoas, tinan-6 to'o tinan-10 iha 14, tinan-11 to'o tinan-20 iha 12, tinan-21 to'o tinan-30 iha 8, tinan-31 to'o tinan-40 iha ida, tinan-40 to'o tinan-50 iha ida, tinan-51 to'o tinan-60 na'in-2, liu tinan-60 ema na'in-4," nia informa

Husi númeru dengue ne'ebé Ospitál Baukau rejistu to'o ohin loron seidauk iha kazu óbitu.

Alende ne'e, iha tinan 2022 servisu saúde Munisípiu seidauk fahe Moskitéiru ba komunidade sira maibé iha tinan 2021 fahe ona.

"Agora oinsá mak komunidade rasik konsiensia atu uza Moskitéiru, agora kazu barak hanesan ne'e, ita foin hakfodak buka Moskitéiru, Moskitéiru ne'e folin karun depende fali ba Ministéiru da Saúde Govérnu oinsá deside ida ne'e, nivél altu nian," nia akresenta

Tuir nia, dala barak komunidade balun laiha konsiensia uza Moskitéiru, tanba pesoál saúde sira fahe Moskitéiru ba komunidade sira utiliza fali ba buat seluk hanesan halo kuda tali no halo pagar. (*)

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

Popular

Error: No articles to display

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« February 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

Tempo Timor Networks

Online Counter