Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Família ho Maun Alin 13 Maio Halot Saudozu Domingos iha Semitériu Bekussi

Família hamutuk ho Grupu Maun Alin 13 Maio 1988 lori hela lilin no aifuna hodi akompaña Saudozu Domingos da Silva Soares ba halot iha Semitériu Bekussi. Família hamutuk ho Grupu Maun Alin 13 Maio 1988 lori hela lilin no aifuna hodi akompaña Saudozu Domingos da Silva Soares ba halot iha Semitériu Bekussi. Foto Tempo Timor

Tempotimor (Dili)-Família hamutuk ho Grupu Maun Alin 13 Maio 1988 halot saudozu Domingos da Silva Soares iha Semitériu Bekussi.

Matebian ne’ebé hakotu iis iha nasaun Inglatera fulan-tolu liuba, hafoin bele lori mai to’o Timor-Leste, kuarta (17/11).

António Soares, nu’udar alin husi matebian hatete nia maun mate iha Inglaterra, fulan tolu ona, maibé foin bele lori mai Timor-Leste iha loron kuarta (17/11) hodi kontinua iha Bekussi.

"Ha’u agradese boot ba ha’u-nia maun alin timoroan tomak ne’ebé mak hela iha Inglaterra no Irlanda e iha fatin selseluk ne’ebé fó suporta ba malu, hodi esforsu maka’as ohin loron ha’u-nia maun to'o mai iha Timor-Leste”, dehan nia iha semitériu Bekussi, kuarta (17/11).

Matebian nia isin mate kuaze fulan-tolu rai de'it iha Inglaterra tanba sei hein prosesu kooperasaun ho timoroan sira iha ne'eba hodi fó apoiu atu transporta saudozu mai Timor-Leste.

Saudozu Domingos da Silva Soares hala'o viajen ba Inglaterra iha tinan 2002, iha ne’eba konsege afeta moras fuan halo tratamentu no opera nia fuan hodi uza kadeli, maibé la konsege salva.

"To'o ikus nia ba filafali duni Inglaterra, e ida ne'e distinu maromak bolu ona, e nia mate duni ho nia moras ida ne'e”, esplika nia.

Dadauk, saudozu husik hela nia fen ho oan na'in-tolu, no família sira.

Portavóz, Grupu Mau-Alin 13 Maio 1988, João ''Surik'' konsidera Saudozu Domingos nu’udar maun alin rejisténsia ida, nomós eroi ba patria.

"Ami lakon nia iha ami-nia sorin kleur, iha 2002 ba tiha liur, maibé ami konsidera nafatin ne'e ami-nia maun alin, metin entre ami grupu ida naran 13 maio. Ami mai hanesan fó reforsa de'it ba nia fen, katak ami prontu atu apoiu nia. Tanba ne'e mak ami hamutuk ho sira iha Inglaterra, Irlanda sira iha liur hotu, koopera hamutuk hodi haruka nia isin mai Timór”, hatete nia.

Matebian nia envolvimentu durante iha rede kladestina no grupu Maun Alin 13 Maio no iha tinan 1988 Matebian iha via barak, no hamutuk ho nia Mau Alin kuaze 18 ne’ebé mak konsege hamosu grupu 13 de maio.

"Iha 1988 ami seidauk hari’i 13 maio, iha tempu ida ke ami tau keta loron ruma ami bele fahe malu, entaun ida ne'e ami forma tiha 13 de maio. Ida ne'e la’ós organizasaun ida mais ami iha rejisténsia nia. E atu hatete dehan, ninia kontribuisaun ba luta, iha, no boot, maibé ha’u hanoin ida ne'e ha’u sei la hatete iha ne'e tanba buat ne'e orsida ha’u hatete xoke malu fali. nia seidauk rejistu, e ami tenta atu rejistu”, esplika nia.

Enkuantu saudozu Domingos da Silva Soares, nu’udar oan dahuluk husi Aman Marito Bareto, no Inan Martina Soares, husi Munisípiu Bobonaro, Postu Administrativu Bobonaro, Suku Loruba. (*)

Rate this item
(1 Vote)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

Popular

Error: No articles to display

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« March 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Tempo Timor Networks

Online Counter