Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Kazu Covid-19 Foun 2, Pozitivu iha Izolamentu 47

Kazu Covid-19 Iha Timor-Leste. Kazu Covid-19 Iha Timor-Leste. Foto Suplay

Tempotimor (Dili)-Koordenadór Forsa-Tarefa Mitigasaun ba Prevensaun Surtu Covid-19 iha Timor-Leste, Rui Maria de Araújo informa, kazu Covid-19 foun na'in-2 no totál kazu pozitivu iha izolamentu hanutuk na'in-47.

 "Kazu detetatu ne’ebé relata ohin, 29 Outubru foun 2021 foun na'in-2 (iha munisípiu Baukau ho Bobonaro), feto 2 ho idade entre tinan 12-59 na'in-2 no kazu ativu 47", dehan nia liuhusi komunikadu imprensa, sesta (29/10)

Kazu rekuperadu 5 no totál kazu konfirmadu kumulativu iha 29 Outubru 2021 (sura husi 21 Marsu 2020) hamutuk 19.787.

Husi horisehik mai ohin, hamutuk hotu Laboratóriu Nasionál Saúde (LNS) halo 35 testes PCR iha    Dili, ho    detalles hanesan Vijilánsia sentinela 0, Rastreiu ba kontaktu (Contact tracing) 0, Rastreiu Aleatóriu (Random Screening) 31, Viajen internasionál 3 no follow up iha kuarentena 1.

Rezultadu testes PCR ne’ebé halo horisehik, iha munisípiu sira seluk REAOA ho HNGV, hamutuk 148, ho detalla hanesan Baukau 60, Ermera 1, Bobonaro-Maliana 5, Ainaro-Maubisse 10, Covalima-Suai 13, Vikeké 6, Lautein-Lospalos 7, HNGV 46 no Vera Cruz 0. (*)

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« May 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Tempo Timor Networks

Online Counter