Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Governu Tenke Prevene Joven Husi Risku Tabaku

Reprezenta Diretór Jerál Prestasaun Saúde, Nilton do Carmo. Reprezenta Diretór Jerál Prestasaun Saúde, Nilton do Carmo. Foto Suplay

Tempotimor (Dili)-Reprezenta Diretór Jerál Prestasaun Saúde, Nilton do Carmo hatete, Governu tenke esforsu hodi prevene joven sira-nia saúde husi risku tabaku.

Tanba tuir dadus tinan 2014 hatudu katak mane barak fuma to'o pursentu 70 ho idade joven hotu de'it no haree fali iha tinan 2019 ne'ebé peskiza global halo  iha klinikw Timor-Leste hatudu katak idade husi 13 to'o 15 iha pursentu 31 mak hahú ona fuma.

"Situasaun ida ne'e sai pior kuandu ita fuma sempre mosu moras la hada'et iha ita-nia isin, hanesan ita iha Comorbilidade iha ita-nia isin, karik ita labele prevene, mak ne'e sai hanesan kontibuisaun no tabaku sai risku ba kontribuisaun atu sai komplikadu ba ita-nia saúde rasik”, dehan nia molok halo lansamentu ba hapara fuma iha Sentru Saúde Formoza, tersa (19/10).

Iha Timor la ses husi realidade ida ne'e no dadus husi Banku Mundiál kategória ema kiak iha Timor-Leste hamutuk pursentu 42 no prevenlejia uza tabaku ne'ebé as kontribui atu empiora ema nia saúde no ekonomia familar.

"Ho razaun hirak ne'e Ministériu Saúde, tempu barak ona planeia atu estabelese servisu atu hapara fuma iha fasilidade saúde hodi bele redus uza tabaku, nune'e bele reduz mós iha saúde no sosiu ekonomiku ba ita-nia populasaun”, esplika nia.

Enkuantu Ministériu Saúde iha ona fasilidade atu hahú servisu hapara fuma, ba fase dahuluk diresaun nasionál kontrolu doensa liuhusi departamemtu kontrola de doensa naun kontasiozu  prepara ona kondisaun atu implementa serviau hapara fuma iha  sentru saúde sira, maibé sei hahú iha Sentru Saúde Formoza.

"Servisu ne'ebé Ministériu Saúde sei oferse  ba populasaun atu hapara fuma mak, ita sei halo servisu akonselamentu no apoiu pisikolojika atu valora ema nia hanoin atu hapara fuma. Halo konsluta ba moras la hada'et, ema ne'ebé fuma  sei hetan valorasaun ba sira-nia estadu liliu ba moras la hada'et, nune'e bele halo diagonstiku sedu no halo tratamentu ba sira-nia saúde. Ita mós halo tratamemtu nikotina no terapi atu hakotu depedénsia ba uza tabaku, ita sei servisu hapara fuma sei pronese terapi ida ne'e atubele kompleta sira-nia tratamentu”, dehan nia. (*)

 

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« January 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Tempo Timor Networks

Online Counter