Kazu Pozitivu Covid-19 Foun 63, Ativu 790

Tempotimor (Dili)-Ministeriu Saúde (MS) liuhusi Sentru Integrasaun Jestaun ba Krize (SIJK) iha loron tersa (29/06) rejista kazu pozitivu Covid-19 foun hamutuk 63 no kazu ativu 790.

“Kazu detetatu foun 63 (iha Dili 42, iha munisípiu seluk hamutuk 21), mane 39, feto 24 no kazu ativu 790”, informa Koordenadór Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun Surtu Covid-19 iha Timor-Leste, Rui Maria de Araújo liuhusi komunikadu imprensa, tersa (29/06).

Husi totál kazu detetadu foun ho idade tinan 12 na'in-1, ho idade entre tinan 12-59 na'in-62 (98,4%), ho idade 60 0,3 % sintomátiku (hatudu sintomas).

Iha mós kazu rekuperadu ne’ebé ralata iha loron 29 fulan-Juñu tinan 2021 hamutuk 73 no totál kazu konfirmadu kumulativu iha 29 Juñu 2021 (sura husi 21 Marsu 2020) hmautuk 9118.

Hahú husu loron 28 to’o 29 fulan-Juñu, hamutuk hotu Laboratóriu Nasionál Saúde (LNS) halo 779 testes PCR iha Dili, ho detalla hanesan, vijilánsia sentinela 33, rastreiu ba kontaktu (contact tracing) 29, rastreiu aleatóriu (random screening) 138, viajen sai husi serka sanitária munisípiu Dili 540, viajen internasionál 30 no follow up iha kuarentena 9.

Rezultadu testes PCR ne’ebé halo iha loron 28 fulan-juñu iha munisípiu sira seluk, REAOA ho HNGV, hamutuk 469, ho detalla hanesan, Baukau 96, Ermera 98, Maliana 29, Maubisse 69, RAEOA 26, Suai 94, Vikeké 32 no HNGV 25. (*)

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
https://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« October 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Tempo Timor Networks

Online Counter